North Sea area. Photo: NASA.

~~ for Dutch scroll down ~~

Coastal seas make up only a small part of the ocean's surface (less than 10%). But because they connect land to the open ocean, they are disproportionately important in global carbon and nutrient cycles. The North Sea is a very productive coastal sea and a lot of carbon dioxide (CO2) could be sequestered there through physical, biological and sedimentological processes. But much is still unknown about the exact fate of the carbon - especially the balance between outflow to the Atlantic Ocean and storage in seafloor sediments.
 
The North Sea-Atlantic Exchange (NoSE) project
In the NoSE project, a multidisciplinary consortium (NIOZ, TUD, RUG, UU) will determine the past, present and future role of the North Sea and link it to the larger biogeochemical system of the Atlantic Ocean. This will be done by determining the exchange of carbon and other essential nutrients between the North Sea and the Atlantic Ocean. This exchange will be studied in the Norwegian Trench, the main outflow route to the Atlantic Ocean and the main place where sediments accumulate in the North Sea.  
 
In the Norwegian trench, the scientists will measure the transport and conversion processes that regulate carbon and nutrient exchange between the land, coastal sea and open ocean. They will do this through a combination of research at sea and computer models. Field studies will be used to determine the current processes in the North Sea. By linking these to the sediment data, the researchers hope to gain unique insights into how carbon and nutrient exchange has varied over the past thousands of years and how it may change further into the future. 

Human influences change the North Sea
The North Sea is under pressure from overfishing, ocean acidification, eutrophication and in parts a shortage of oxygen. It is crucial to better understand how these human influences affect carbon and nutrient cycling. Such insight will help to understand and project the effects of ongoing environmental change on the North Sea. It may also help to better understand and predict changing biogeochemical interactions between other coastal seas and the global ocean in the future.  
 
The consortium expects that the NoSE project will strengthen existing collaborations in the marine research community in the Netherlands and internationally and will stimulate new collaborations and inspire future work on the large-scale impact of anthropogenic influences on the ocean.

The consortium
The NoSE project is supported by the NWO via the Open Competition ENW-XL programme. It is one of 21 funded projects.

The consortium consists of researchers from NIOZ, Utrecht University, the Technical University of Delft and the University of Groningen.

Schematische beeld van de onderzoekswerkzaamheden in dit project. Figuur: Furu Mienis, NoSE-project.

Hoe kustzeeën de oceaan helpen met het vastleggen van CO2 uit de atmosfeer

De impact van de productieve Noordzee op het wereldwijde klimaat gaat onder andere via de uitwisseling van koolstof en nutriënten tussen de Noordzee en de Atlantische oceaan. Hoe groot deze rol van de Noordzee echt is, gaat een Nederlands consortium van wetenschappers onderzoeken. Onder leiding van het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ) zal de komende vier jaar onderzoek gedaan worden doormiddel van veldonderzoek in combinatie met computermodellen. NWO heeft hier ongeveer 3 miljoen euro voor uitgetrokken.
Vernieuwende studies zullen de huidige rol van de Noordzee kwantificeren, terwijl de ontsluiting van het sediment archief een unieke kijk geeft op veranderingen in het verleden. Modellen zullen uiteindelijk gebruikt worden om toekomstige effecten van omgevings‐ en klimaatverandering op de Noordzee‐Atlantische oceaan en het wereldwijde klimaat te bepalen.

Kustzeeën vormen slechts een klein deel van het oceaanoppervlak (minder dan 10%). Maar omdat ze het land met de open oceaan verbinden, zijn ze onevenredig belangrijk in de mondiale koolstof- en nutriëntencycli. De Noordzee is een zeer productieve kustzee en in potentie zou er veel koolstofdioxide (CO2) kunnen worden vastgelegd door biologische en sedimentologische processen. Maar over het precieze lot van de koolstof is nog veel onbekend – vooral de balans tussen uitstroom naar de Atlantische Oceaan en opslag in sedimenten op de zeebodem.

North Sea‐Atlantic Exchange (NoSE) project
In het NoSE-project zal een multidisciplinair consortium (NIOZ, TUD, RUG, UU) de vroegere, huidige en toekomstige rol van de Noordzee bepalen en koppelen aan het grotere biogeochemische systeem van de Atlantische Oceaan. Dit zal gebeuren door de uitwisseling van koolstof en andere essentiële voedingsstoffen tussen de Noordzee en de Atlantische Oceaan vast te stellen. Deze uitwisseling zal bestudeerd worden in de Noorse geul, de belangrijkste uitstroomroute naar de Atlantische Oceaan en de belangrijkste plaats waar sedimenten accumuleren in de Noordzee.

In de Noorse geul zullen de wetenschappers de transport- en omzettingsprocessen die de koolstof- en nutriëntenuitwisseling tussen het land, de kustzee en de open oceaan regelen, gaan meten. Dit doen ze aan de hand van een combinatie van onderzoek op zee en gebruik van computermodellen. Veldstudies zullen gebruikt worden om de huidige processen in de Noordzee te bepalen. Door deze te koppelen aan de sedimentgegevens hopen de onderzoekers unieke inzichten te verkrijgen in hoe de koolstof- en nutriëntenuitwisseling over duizenden jaren is veranderd en zal gaan veranderen in de toekomst.

Menselijke invloeden veranderen de Noordzee
De Noordzee staat onder druk, onder andere van overbevissing, verzuring, overbemesting (eutrofiëring) en zuurstofgebrek. Het is van cruciaal belang om meer inzicht te verkrijgen in de wijze waarop deze menselijke invloeden de koolstof- en nutriëntencycli veranderen. Met dat inzicht kunnen effecten van milieuveranderingen voor de Noordzee begrepen en mogelijk voorspeld worden. Het zal ook helpen om de veranderende biogeochemische interacties tussen andere kustzeeën en de wereldoceaan in de toekomst beter te begrijpen en voorspellen.

Het consortium verwacht dat het NoSE project bestaande samenwerkingsverbanden in de mariene onderzoeksgemeenschap in Nederland en internationaal zal versterken en nieuwe samenwerkingsverbanden zal stimuleren en toekomstige werkzaamheden zal inspireren op het gebied van de grootschalige impact van antropogene invloeden op de oceaan.

Het consortium
Het NoSE project wordt door NWO ondersteunt via het Open Competitie ENW-XL programma. Het is een van de 21 gehonoreerde projecten.

Het consortium bestaat uit onderzoekers van NIOZ, Universiteit Utrecht, Technische Universiteit Delft en Rijksuniversiteit Groningen. Andere partners: Deltares (NL); National Oceanography Centre, Plymouth Marine Laboratory en University of East Anglia (UK); Helmholtz Centrum Hereon (DE); University of Bergen (NO).