Dr. Furu Mienis, oceanographer: "Through this agreement, we can make global agreements to protect biodiversity and countries have the ability to hold each other accountable. By protecting specific areas in international waters that are hotspots of life, such as deep-sea reefs, we can ensure that species and populations are conserved. This will also ensure that important ecosystem services they provide can continue, such as the habitat they provide for other species, carbon storage and nutrient circulation." 

Dr. Sabine Gollner, marine biologist: "The deep sea - the sea deeper than 200 meters - comprises 95% of the habitable space on our planet. In the 19th century it was still thought that no life is possible in the deep sea, but now we know that thousands and thousands of different species live there, and new ones are discovered every day. The treaty plays an important role in protecting the biodiversity of our ocean for now and future generations." 

NIOZ director and climate scientist Prof. Han Dolman: "Designating protected areas requires knowledge of the ocean system. Protected areas are bench marks to determine how a well-functioning system works and how a system can recover after disturbance. So they are perfect research sites. This treaty comes at an excellent time when the research community is already joining forces in the UN Decade of Ocean Science for Sustainable Development. Hopefully, we can now continue to work on better understanding the role of the ocean for the climate and the carbon cycle and how to use the ocean sustainably. In short, we are very pleased with the treaty."

VN-verdrag: 30% oceaan beschermd in 2030 
Zeeonderzoekers over het grote belang voor klimaat en biodiversiteit

Onderzoekers van het NIOZ zijn verheugd over het VN-verdrag over de bescherming van de oceanen dat vannacht ondertekend is na vele jaren van onderhandeling. In 2030 moet 30% van de zeeën beschermd zijn. Tot nog toe is slechts 1,2% van de zee beschermd gebied.  
 
Dr. Furu Mienis, oceanograaf: “Door dit akkoord kunnen we wereldwijd afspraken maken om de biodiversiteit te beschermen en hebben landen de mogelijkheid om elkaar aan deze afspraken te houden.” 

“Door specifieke gebieden in de internationale wateren te beschermen die hotspots vormen van leven, zoals bijvoorbeeld diepzeeriffen, kunnen we ervoor zorgen dat soorten en populaties in stand gehouden worden. Dit zal er ook voor zorgen dat belangrijke ecosysteem-diensten die ze leveren, kunnen blijven bestaan, zoals de leefomgeving die ze vormen voor andere diersoorten, de opslag van koolstof en het circuleren van voedingsstoffen.” 

Dr. Sabine Gollner, marien bioloog: “De diepzee – de zee dieper dan 200 meter - omvat 95% van de leefbare ruimte op onze planeet. In de 19e eeuw dacht men nog dat daar geen leven mogelijk is, maar nu weten wij dat er duizenden en duizenden verschillende diersoorten leven, en iedere dag worden er nog weer nieuwe ontdekt. Het verdrag speelt een belangrijke rol in het beschermen van de biodiversiteit in onze oceaan voor nu en de toekomstige generaties.” 

NIOZ-directeur en klimaatwetenschapper Prof. Han Dolman: ”Het aanwijzen van beschermde gebieden vereist kennis van het oceaansysteem. Beschermde gebieden vormen de perfecte maatstaf om te bepalen hoe een goed functionerend systeem werkt en hoe een systeem zich kan herstellen na verstoring. Het zijn dus perfecte onderzoekslocaties. Dit verdrag komt op een uitstekend moment waarop de onderzoekswereld al haar krachten reeds aan het bundelen is in de ‘VN Decennium van Oceaanwetenschappen Duurzame Ontwikkeling’. Hopelijk kunnen we nu verder werken aan beter begrip van de rol van de oceaan voor het klimaat en de koolstofcylus en hoe we de oceaan duurzaam kunnen inzetten. Kortom we zijn erg blij met het verdrag.”