~~ for Dutch scroll down ~~

Platte oester en annemoon. Foto: Bureau Waardenburg - Floor Driessen

‘Brussels' gave permission for the construction of Maasvlakte 2, with the prequisite that the lost nature on 2500 hectares of shallow sandbanks would be compensated. To this end, the Dutch Ministry of Agriculture promised that the natural values in 25,000 hectares of the Voordelta, off the coast of the Zeeland and South Holland islands, would be improved by 10%. This would be achieved by banning heavy beam trawling from the area.

"The reduction in beam trawling has indeed been achieved," Van der Heide concludes, "but it had already been going on for some time in the surrounding area. Therefore, it is impossible to compare what the reduction has actually meant for benthic life. It is shabby compensation, because the beam trawling was phased out anyway.”

Even more striking, in Van der Heide's opinion, is the sharp increase in shrimp fishing during the period of nature compensation. "Since 2008, shrimp fishing has increased by a factor of four in some areas. Although these vessels drag much lighter gear over the seabed, even such lighter gear can, certainly with repeated use, cause damage to the Natura 2000 area that, as compensation for the construction of the Maasvlakte, should in fact be improved."

Van der Heide's complete memorandum is now published on this website and will be presented to the District Court that will hear the case brought by various nature organizations, including Natuurmonumenten, against the government next month.

Voordelta nov 2020. Foto: Bureau Waardenburg - Udo van Dongen

Natuurcompensatie Maasvlakte 2 feitelijk niet uitgevoerd

De natuurcompensatie voor de aanleg van Maasvlakte 2, zoals die in 2008 werd afgesproken met de overheid, is feitelijk nog niet gerealiseerd. Tot die conclusie komt kustecoloog professor Tjisse van der Heide in een notitie die hij schreef na bestudering van de beschikbare rapporten en gerelateerde literatuur.

‘Brussel’ gaf toestemming voor de aanleg van Maasvlakte 2, op voorwaarde dat de verloren natuur op 2500 hectare ondiepe zandbanken zou worden gecompenseerd. Daartoe beloofde het ministerie van Landbouw dat de natuurwaarden in 25.000 hectare van de Voordelta, voor de kust van de Zeeuwse en Zuid-Hollandse eilanden met 10% zouden worden verbeterd. Dit zou gerealiseerd worden door de zware boomkorvisserij uit het gebied te weren.

Voordelta nov 2020. Foto: Bureau Waardenburg - Udo van Dongen

“Die boomkorvisserij is inderdaad afgebouwd”, concludeert Van der Heide, “maar die compensatie is feitelijk een sigaar uit eigen doos, omdat de boomkorvisserij sowieso al langer werd afgebouwd. Bovendien gebeurde die afbouw ook in het omliggende gebied, waardoor niet valt te vergelijken wat dit nu werkelijk heeft opgeleverd voor het bodemleven.”

Nog opvallender vindt Van der Heide, is de sterke toename van de garnalenvisserij in de periode van natuurcompensatie. “Sinds 2008 is de garnalenvisserij op sommige plekken in de Voordelta zelfs met een factor vier toegenomen. Deze schepen slepen weliswaar met veel lichter tuig en netten over de bodem, maar ook die kunnen, zeker bij herhaald gebruik, wel degelijk schade toebrengen aan het Natura 2000-gebied dat als compensatie voor de aanleg van de Maasvlakte juist verbeterd zou moeten worden.”

De complete notitie van Van der Heide is op deze website gepubliceerd en zal worden aangeboden aan de Rechtbank Midden-Nederland, die komende maand de zaak behandelt die verschillende natuurorganisaties, waaronder Natuurmonumenten, hebben aangespannen tegen de overheid.