~~ For Dutch scroll down ~~

Ter nagedachtenis aan d

To honour the fleet replacement project coordinator Alex Cofino, who passed away unexpectedly last year, the NIOZ asked his wife Joke Cofino to sponsor and christen the RV Adriaen Coenen. Photo: Aernout Steegstra | Rudie Wiersma Fotografie

Director of NIOZ, Han Dolman: "With this Wadden Sea vessel, research will be conducted from climate change to biodiversity. We paid close attention to the most climate-friendly construction and energy consumption".  Albert Keizer, director of NG Shipyards: "The ship was built with solar energy, it sails on a biofuel, and the AdBlue system on the exhaust limits nitrogen emissions". Both managing directors mentioned the smooth cooperation on the innovative ship, which was built entirely according to plan in just one year. 

Flexible functionalities
The RV Adriaen Coenen features work spaces for two crew members and 12 passengers, including scientists, assistants, assistants and other guests. Its shallow draught of 85 centimetres allows the vessel to pass the slack waters at high tide and beach itself on the sandbars. The new vessel can also be used for minor push- and tug work, for example to help move the mobile 'Wadtoren' bird observation platform. The boat is equipped with wet and dry laboratories, ICT infrastructure, communications equipment, cranes and a spacious working deck with room for 2 rubber boats or a 10-foot container. Skipper Wim Jan Boon is happy with the new research vessel: "It is a quiet ship, which is very pleasant for crew, researchers and the environment. Because the computer automatically keeps the ship in the desired position during research, I can work more efficiently."  

NIOZ proudly presents...

As sustainable as possible
Feico Hoogeveen from NAVIS was responsible for supervising the construction, together with a project support team. “The hull of the Adriaen Coenen was designed to take advantage of CFD (Computational Fluid Dynamics) simulations to optimise its hydrodynamic characteristics. The propulsion system uses hydrojets to allow the vessel to operate in shallow water and to beach itself without causing damage to the propellers.”

“The energy is provided by HVO (Hydro-treated Vegetable Oil), a biological diesel replacement. That provides a major reduction in emissions: 90% less fossil CO₂ released into the atmosphere. When combined with particle filters and a catalytic converter, the system is at least equivalent to the emissions reduction achieved by using methanol. And the AdBlue system fitted to the exhaust also provides a significant reduction in nitrogen emissions. All of the installations were designed to use as little energy as possible. The coolant water system, for example, includes a thermal transfer unit. The LED lighting are controlled by movement sensors and powered by solar panels. The vessel is also fitted with as much thermal insulation as possible to keep energy consumption for heating to a minimum.”

The RV Adriaen Coenen is expected to be transferred to the NIOZ and sailed to Texel on Friday, 22 July. Her predecessor, the 50-year-old RV Stern, will be sold to Next Generation Shipyards.

Trial tests on the Waddensea. Photo: NGS

Eerste schip van nieuwe nationale onderzoeksvloot gedoopt

Onderzoekschip RV Adriaen Coenen werd woensdag 6 juli 2022 gedoopt bij Next Generation Shipyards in Lauwersoog, waar het schip is gebouwd. Met de doop van RV Adriaen Coenen is een nieuwe fase bereikt in de vervanging van de nationale onderzoeksvloot. Na jaren van voorbereiding komt binnenkort het eerste en kleinste schip van de nieuwe onderzoeksvloot in de vaart. Rond 22 juli, na het afronden van de laatste testen, zal RV Adriaen Coenen naar de thuishaven van het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ) op Texel varen om daar RV Stern te vervangen. Aan de vervanging van de twee grotere onderzoekschepen wordt nog hard gewerkt door het NIOZ, dat de nationale onderzoeksvloot beheert.

Directeur van het NIOZ, Han Dolman: “Met dit Waddenschip zal onderzoek gedaan worden van klimaatverandering tot biodiversiteit. We hebben goed gelet op een zo klimaatvriendelijk mogelijke bouw en energieverbruik" .  Albert Keizer, directeur van NG Shipyards: “Het schip is gebouwd met zonne-energie, het vaart op een volledige biobrandstof, en het AdBlue-systeem op de uitlaat beperkt de stikstofuitstoot. Beide directeuren benoemden de voortvarende samenwerking aan het innovatieve schip dat geheel volgens planning in slechts een jaar gebouwd is. "

Na de doopceremonie konden gasten het schip bewonderen. Foto: Aernout Steegstra | Rudie Wiersma Fotografie

Gebruiksmogelijkheden
RV Adriaen Coenen is voorzien van werkplekken voor twee bemanningsleden en twaalf opvarenden, zoals wetenschappers, assistenten, studenten en andere passagiers. Met een geringe diepgang van 85 centimeter kan het schip de wantijen in de Waddenzee rond hoog water passeren en daarnaast ook droogvallen op zandplaten. Het nieuwe vaartuig kan ook ingezet worden voor klein duw- en sleepwerk van bijvoorbeeld het mobiele vogelobservatieplatform de “Wadtoren”. Het schip is voorzien van natte en droge laboratoria, ICT-infrastructuur, communicatiemiddelen, hijswerktuigen en een ruim werkdek  met ruimte voor 2 rubberboten of een 10ft container. Schipper Wim Jan Boon is blij met het nieuwe schip: “Het is een stil schip, wat heel prettig is voor bemanning, onderzoekers en omgeving. En doordat de computer het schip automatisch op de gewenste plek houdt tijdens onderzoek, kan ik efficienter werken.”   

Zo duurzaam mogelijk
Feico Hoogeveen van NAVIS deed, samen met een ondersteunend projectteam, de bouwbegeleiding. “De romp van de Adriaen Coenen is ontworpen door gebruik  te maken van CFD (Computational Fluid Dynamics) simulaties voor optimalisatie van de hydrodynamische eigenschappen. Voor de aandrijving zijn waterjets toegepast zodat het schip makkelijk in ondiep water kan opereren en goed kan droogvallen zonder kans op schade aan de voorstuwers.”

“Voor de energieopwekking wordt gebruik gemaakt van HVO (Hydro-treated Vegetable Oil), een biologische dieselvervanger. Dit zorgt voor een belangrijke emissiereductie: 90% minder fossiele CO₂ uitstoot. In combinatie met roetfilters en een katalysator op de uitlaten is dit minstens gelijkwaardig aan de emissiereductie die wordt bereikt met Methanol. Door toepassing van het AdBlue-systeem op de uitlaat wordt ook nog eens een aanzienlijke stikstofreductie bereikt. Verder zijn alle installaties ontworpen om het verbruik van energie zoveel mogelijk te beperken. Zo krijgen de koelwatersystemen een warmteterugwinningsysteem. De ledverlichting gaat werken met bewegingssensoren en zonnepanelen. Er wordt maximale (thermische) isolatie toegepast, zodat ook het energieverbruik voor verwarming zo laag mogelijk is. “

De RV Adriaen Coenen in aanbouw bij Next Generation Shipyards, foto: Feico Hoogeveen

Naar verwachting wordt de RV Adriaen Coenen op vrijdag 22 juli aan het NIOZ overgedragen en naar Texel gevaren. Haar voorganger, de 50 jaar oude RV Stern, wordt verkocht aan Next Generation Shipyards.