~~for Dutch scroll down ~~

SEALINK: how does dispersion of substances on land and at sea affect coral reefs?
SEALINK is the first research program in which scientists are taking a truly integrated look at how the distribution of human pollution (chemicals, sewage, etc.) from land affects the Caribbean coral reefs. ‘This is a new approach’, says NIOZ senior scientist Lennart de Nooijer, 'because most traditional conservation initiatives and research efforts have not sufficiently considered the connections between land, sea and coral reefs as a single ecosystem. Within SEALINK we follow human substances from land to sea and track how water motion and marine organisms move and change the substances. In this way we hope to understand the impact of human pollution from land to sea on the Caribbean coral reef ecosystem.’

The partners participating in SEALINK have abundant experience in studying marine habitats around the island of Curacao, for example by collecting planktonic organisms by scuba diving. Photo: Didier de Bakker

Coral reefs strengthen island economies in the Dutch Caribbean
Compared to other ecosystems, coral reefs are extremely rich in biodiversity. Some of the best and healthy coral reefs worldwide can be found around the Netherlands Antilles. But the coral reefs are threatened by man-made materials and chemicals that wash from land into the sea. As a result, the coral reefs are crumbling, and coastal protection, tourism and island economies in the Dutch Caribbean are also at risk (Figure 1). The SEALINK-program therefore seeks to translate the scientific insights obtained into sustainable management of the coral reefs.

Figure 1. Physical, biological, economic, and cultural benefits derived from coral reefs (from research proposal SEALINK).

NIOZ experienced in large-scale, multidisciplinary research
NIOZ has experience with large-scale, multidisciplinary research programs. In 2017 and 2018, NIOZ coordinated the national multidisciplinary expedition – Netherlands Initiative Changing Oceans (NICO) – with more than 150 scientists and students from 20 universities and institutes on board the RV Pelagia, spending seven months of researching the changing ocean. Two RV Pelagia expeditions have also been planned in the SEALINK-programme to explore the waters around Curacao and St. Eustatius. On the latter island, the NIOZ facilitates the Caribbean Netherlands Science Institute (CNSI).

Lennart de Nooijer: “The strength of SEALINK lies in the ‘linking’ of all the different areas of expertise to really map out the problem: from mathematical models to the involvement of local communities.  In doing so, SEALINK is contributing to new forms of land use, local decision-making, and education that will enable coral reefs to be managed more sustainably, with all the associated benefits for ecosystems and the local economy”.

Minister Van Engelshoven announces award
Van Engelshoven, the Dutch Minister of Education, Culture and Science announced the awards within the NWO Caribbean Research program during the Ministerial Four Countries Consultation on Education, Culture and Science on January 7.

In addition to the NIOZ, the awarded SEALINK project involves the following universities and research institutes: University of Amsterdam, Utrecht University, Vrije Universiteit Amsterdam, Wageningen Marine Research, TU Delft.


€ 3,5 miljoen voor Nederlands Caribisch koraalrifonderzoek

We weten dat koraalriffen wereldwijd achteruitgaan; over hoe dat precies gebeurt, is opmerkelijk weinig bekend. Daarom start de komende jaren een groot multidisciplinair onderzoek binnen het NWO-programma Caribisch Onderzoek met de naam ‘SEALINK’. Nederlandse en Caribische wetenschappers kijken voor het eerst hoe rioolwater en chemicaliën die zich vanaf het land verspreiden in zee de koraalriffen beïnvloeden. Die kennis is essentieel voor het behoud van de koraalriffen en biodiversiteit en ook voor het toerisme en de lokale gemeenschappen in het Caribisch gedeelte van het Koninkrijk der Nederlanden. Het NIOZ Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee participeert vanaf Texel, St. Eustatius en met het nationale onderzoeksschip de RV Pelagia.

SEALINK: hoe beïnvloedt verspreiding stoffen op land en in zee de koraalriffen?
SEALINK is het eerste onderzoeksprogramma waarin wetenschappers integraal kijken hoe de verspreiding van menselijke vervuiling (chemicaliën, rioolwater, etc.) op land en in zee de Caribische koraalriffen beïnvloedt. ‘Dat is nieuw’, zegt NIOZ senior onderzoeker Lennart de Nooijer, ‘want bij de meeste initiatieven en onderzoeksinspanningen om te komen tot duurzaam behoud van koraalriffen is onvoldoende gekeken naar de verbindingen tussen land, zee en koraalriffen als één ecosysteem. Binnen SEALINK volgen we menselijke afvalstoffen van land naar zee en hoe het zeewater en mariene organismen de afvalstoffen verplaatsen en veranderen. We hopen op die manier de impact van menselijke verontreinigingen van het land op het Caribische koraalrif-ecosysteem te doorgronden.’

De partners die deelnemen in SEALINK hebben veel ervaring met het bestuderen van mariene habitatten rond het eiland Curaçao, bijvoorbeeld door het verzamelen van planktonorganismen door middel van duiken. Foto: Didier de Bakker.

Koraalriffen versterken eilandeconomieën in Nederlandse Cariben
Koraalriffen hebben een extreem hoge biodiversiteit vergeleken met andere ecosystemen. De mooiste en gezondste koraalriffen in de Caraïbische zee vind je rondom de Nederlandse Antillen. Maar door mensen gemaakte materialen en chemicaliën die van land in zee spoelen bedreigen deze riffen. Daardoor brokkelt het koraal af, en komen ook de kustbescherming, het toerisme en de eilandeconomieën in de Nederlandse Cariben in gevaar (figuur 1). Met het programma SEALINK wordt daarom getracht de wetenschappelijke verkregen inzichten te vertalen voor een duurzaam beheer van de koraalriffen.

Figuur 1. Fysieke, biologisch, economische en culturele voordelen van koraalriffen (uit onderzoeksvoorstel SEALINK).

NIOZ ervaren in grootschalig, multidisciplinair onderzoek
Het NIOZ heeft ervaring met grootschalige, multidisciplinaire onderzoeksprogramma’s. In 2017 en 2018 coördineerde het NIOZ de nationale, multidisciplinaire expeditie – Netherlands Initiative Changing Oceans (NICO) – met aan boord van de RV Pelagia ruim 150 wetenschappers en studenten van 20 universiteiten en instituten die zeven maanden onderzoek deden naar de veranderende oceaan. Ook in het SEALINK-programma zijn twee Pelagia-expedities ingepland om de wateren rondom Curaçao en St. Eustatius te onderzoeken. Op dat laatste eiland faciliteert het NIOZ het Caribbean Netherlands Science Institute (CNSI).

Lennart de Nooijer: “De kracht van SEALINK zit ‘m in het ‘linken’ van al die verschillende expertises om het probleem echt goed in kaart te brengen: van wiskundige modellen tot het betrekken van de lokale gemeenschappen. Hiermee draagt SEALINK bij aan nieuwe landinrichtingsvormen, lokale besluitvorming, en educatie waardoor de koraalriffen duurzamer beheerd kunnen worden met alle voordelen van dien voor de ecosystemen en de lokale economie”.

Minister Van Engelshoven maakt toekenning bekend
Minister Van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap maakt tijdens het Ministeriele Vierlandenoverleg Onderwijs, Cultuur en Wetenschap op 7 januari de toekenningen binnen het NWO-programma Caribisch Onderzoek bekend.

Naast het NIOZ zijn binnen het toegekende SEALINK-project als universiteiten en onderzoeksinstituten betrokken: Universiteit van Amsterdam, Universiteit Utrecht, Vrije Universiteit Amsterdam, Wageningen Marine Research, TU Delft.