Fort Lauderdale. Credit: Dave/Flickr Creative Commons/CC BY 2.0

The value of wide beaches and dunes

Beaches and dunes are vital to society. They protect us from flooding, are an important source for our drinking water, and are an important habitat for numerous plant and animal species. Needless to say, they are also indispensable when we spend a recreational day at the beach or walk through the dunes. When beaches and dunes are given enough space, they can fulfill all these functions. But, if dune areas become too narrow, natural flood protection, drinking water extraction and biodiversity are threatened. Yet beaches and dunes are increasingly squeezed by infrastructure on the one hand and rising sea levels on the other, write researchers from the Netherlands Institute for Sea Research, University of Groningen, Utrecht University, TU Delft, Deltares and Staatsbosbeheer (the Dutch State Forestry) in the leading journal Nature Communications (https://doi.org/10.1038/s41467-023-44659-0).

235,469 measurements

To map this coastal squeeze, the researchers combined measurement data from previous work of TU Delft with Open Street Map data. They then measured the straight-line distance from the coastline to the nearest paved road or building. They took this measurement every kilometer, along all the sandy beaches in the world, yielding a total of 235,469 measurements.

Less than 400 meters

These measurements showed that human infrastructure is generally located very close to the sea. On average, the first building or paved road is found at 390 meters from the sea. In the densely populated Netherlands this is even at 210 meters, and in France the space is even tighter with 30 meters from the sea. Of all continents, Europe appears to have the most trapped beaches and dunes with an average distance of 130 meters, while Oceania is the least squeezed with an average distance of 2.8 km.

 

Rising sea levels

In the future, coastal squeeze is likely to increase worldwide. Rising sea levels will further narrow the space between buildings and the sea. In a natural situation, beaches and dunes would migrate inland, but buildings and roads impede this process. Therefore, researchers expect that 23 to 30 percent of beaches and dunes will be washed away or drowned by 2100.

Protection

Hopeful is the important role of nature protection. The researchers found that, when dune areas have a protected status, buildings and roads are found to be four times more distant than in unprotected areas. However, currently only 16% of the world's sandy coasts are protected. The researchers therefore emphasize that it is important to better protect beaches and dunes.


Stranden en duinen wereldwijd in de knel door wegen en gebouwen

Stranden en duinen raken steeds meer bekneld tussen een stijgende zeespiegel en bebouwing. Nederlandse onderzoekers ontdekten dat je tegenwoordig, wanneer je op een willekeurig strand ergens ter wereld wordt gedropt, je gemiddeld al na 390 meter lopen bij een gebouw of een weg staat. En hoewel die korte loopafstand misschien handig lijkt als je een dagje naar het strand wil, is het slecht nieuws voor onze bescherming tegen de stijgende zee, drinkwatervoorziening en de biodiversiteit. Toch gloort er ook hoop; de onderzoekers vonden namelijk dat door het aanwijzen van natuurgebieden stranden en duinen succesvol kunnen worden beschermd.

Brede stranden en duinen zijn waardevol

Stranden en duinen zijn van onschatbare waarde. Ze beschermen ons tegen overstromingen, zijn een belangrijke bron voor ons drinkwater en vormen een belangrijke leefomgeving voor tal van plant- en diersoorten. Ook zijn ze onmisbaar wanneer we een dagje naar het strand gaan of door de duinen wandelen of fietsen. Wanneer stranden en duinen genoeg de ruimte krijgen, kunnen ze al deze functies vervullen. Maar, als duingebieden te smal worden, komen kustbescherming, drinkwaterwinning én de biodiversiteit in het gedrang. Toch komen stranden en duinen wereldwijd steeds meer in de knel door bebouwing enerzijds en een stijgende zeespiegel anderzijds, schrijven onderzoekers van het Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee, de Rijksuniversiteit Groningen, Universiteit Utrecht, TU Delft, Deltares en Staatsbosbeheer in het toonaangevende tijdschrift Nature Communications.

235,469 metingen

Om deze kustbeknelling in kaart te brengen, combineerden de onderzoekers meetgegevens uit een eerdere studie van de TU Delft met gegevens van Open Street Map. Vervolgens maten ze de hemelsbrede afstand van de kustlijn tot de eerste verharde weg of het eerste gebouw. Deze meting voerden ze om de kilometer uit, langs alle zandstranden ter wereld, wat 235,469 metingen opleverde.

Minder dan 400 meter

Deze metingen lieten zien dat de bebouwing over het algemeen heel dichtbij zee begint. Gemiddeld wordt al na 390 meter vanaf de zee een gebouw of verharde weg aangetroffen. In het dichtbevolkte Nederland is dit zelfs al na 210 meter en in Frankrijk is de ruimte met 30 meter nog veel krapper. Van alle continenten blijkt Europa met een gemiddelde afstand van 131 meter dan ook de meest beknelde stranden en duinen te hebben.

Stijgende zeespiegel

In de toekomst zal de kustbeknelling wereldwijd waarschijnlijk nog verder toenemen. Door de stijgende zeespiegel zal de ruimte tussen de bebouwing en de zee nog verder versmallen. In een natuurlijke situatie zouden de stranden en duinen naar het binnenland opschuiven, maar gebouwen en wegen belemmeren dit proces. Daarom verwachten de onderzoekers dat 23 tot 30% van de stranden en duinen zal zijn weggespoeld of verdronken in 2100.

Bescherming

Hoopgevend is de belangrijke rol van natuurbescherming. Wanneer duingebieden een beschermde status hebben, blijken gebouwen en wegen op een vier keer grotere afstand te staan dan in onbeschermde gebieden. Alleen is op dit moment maar 16% van 's werelds zandige kusten beschermd. Dus benadrukken de onderzoekers dat het belangrijk is om stranden en duinen in de toekomst beter te beschermen.