Increases in frequency and intensity of heat waves are affecting life in shallow seas. Especially locations that are dry during low tide are exposed to extreme temperatures. Animals living more shallowly could therefore have a higher risk of dying. Oscar Franken will analyse existing datasets to see if species in the Dutch Wadden Sea have been affected by heat waves. In experiments he will test if we can explain the observed changes by measuring the thermal tolerance of species. This research quantifies the risk shallow seas face during heat waves, which is important to anticipate on effects of future heat waves.

"Much needed given the increase in heat waves"
Franken: "I am very happy with this Veni grant, as it allows me to study the effect of heat waves on animals living in shallow coastal seas for the next three years. It combines the work I performed during my PhD, on heat wave effects on animals living in salt marshes, with my current work which focusses on the deeper parts of the Wadden Sea within the Waddenmozaïek project. The Veni allows me to link two research lines, and this is much needed as we have seen an increase in heat waves in the last couple of years, while we still lack a good prediction on how that will affect the functioning of the Wadden Sea ecosystem. This research project can make an important contribution to this knowledge gap." 

NWO Talent programme

The NWO Talent programme gives researchers the freedom to pursue their own research based on creativity and passion. The programme encourages innovation and curiosity. Curiosity-driven research contributes to and prepares us for tomorrow’s society. That is why NWO focuses on a diversity in terms of researchers, domains, and backgrounds. Together with the Vidi and Vici grants, Venis is part of the Talent Programme.

NWO selects researchers based on the academic quality and the innovative character of the research proposal, the scientific and/or societal impact of the proposed project, and the quality of the researcher.

A total of 1462 researchers submitted a research project during this Veni funding round; 188 have been funded.


Veni-beurs voor effecten van hittegolven op mariene gemeenschappen in ondiepe kustzeeën

NWO heeft een Veni-beurs van 280.000 euro toegekend aan Oscar Franken van de Rijksuniversiteit Groningen en het NIOZ. Hiermee kan hij de komende drie jaar zijn eigen onderzoeksideeën verder ontwikkelen.

Een toename in frequentie en intensiteit van hittegolven kan een sterk effect hebben op het leven in ondiepe zeeën. Vooral op locaties die tijdens eb droogvallen kunnen deze temperaturen erg hoog zijn, waardoor soorten die ondiep leven een grotere kans hebben om dood te gaan. Oscar Franken gebruikt informatie over soorten in de Nederlandse Waddenzee om te testen of de soortensamenstelling van bodemdieren veranderd na een hittegolf. In experimenten test hij of de geobserveerde verschillen verklaard kunnen worden aan de hand van de hittetolerantie van soorten. Kennis hierover is van belang om beter te kunnen anticiperen op de effecten van klimaatverandering.

"Relevant gezien de toename in hittegolven"
Franken: "Ik ben erg blij met deze Veni beurs, aangezien ik hiermee de komende drie jaar het effect van hittegolven op dieren die in ondiepe zeeën leven kan onderzoeken. Dit onderzoek koppelt het onderzoek dat ik tijdens mijn PhD deed, aan het effect van hittegolven op dieren die in kwelders leven, met mijn huidige onderzoek in de diepere delen van de Waddenzee binnen het project Waddenmozaïek. Door deze Veni kan ik deze twee onderzoekslijnen samenbrengen, en dat is momenteel erg relevant aangezien er de afgelopen jaren een toename  in hittegolven te zien is. Het effect van deze hittegolven op het functioneren van het Wadden ecosysteem is nog grotendeels onbekend, en dit onderzoek kan daar een belangrijke bijdrage in leveren."   

Talentprogramma
Het NWO-Talentprogramma geeft onderzoekers de vrijheid om vanuit creativiteit en passie eigen onderzoek te doen. Het programma stimuleert vernieuwing en nieuwsgierigheid. Vrij onderzoek draagt bij aan en bereid ons voor op de maatschappij van morgen. Daarom zet NWO in op een diversiteit aan wetenschappers, domeinen en achtergronden. Veni maakt samen met de Vidi- en Vici-beurzen deel uit van het Talentprogramma.

NWO selecteert onderzoekers op basis van de wetenschappelijke kwaliteit en het innovatieve karakter van het onderzoeksvoorstel, de wetenschappelijke en/of maatschappelijke impact van het voorgestelde project en de kwaliteit van de onderzoeker.

In totaal hebben 1462 onderzoekers een onderzoeksproject ingediend tijdens deze Veni-financieringsronde. 188 onderzoekers hebben de beurs ontvangen.