Overturning the ocean, understanding the eddy driven exchange of denser and lighter waters 
Dr Femke de Jong (NIOZ) 
The northward heat transport in the Atlantic Ocean is important for our climate, but this transport will likely decrease as a result of climate change. How strong the decrease will be is difficult to predict because the transformation from light upper waters to dense waters in the southward flowing deep boundary current is not yet well understood. This project will use novel observations from autonomous ocean vehicles, satellite and oxygen sensors to trace how upper waters that are transformed in winter enter the deep ocean boundary current. Better process understanding will contribute to more accurate projections of our future climate. 

Polar microbes reveal past sea water temperatures 
Prof dr ir Stefan Schouten (NIOZ) 
The largest temperature changes which are predicted to occur due to the ongoing global warming is in the polar regions. Studying past climate change in polar regions will help us to constrain the magnitude of this warming. Unfortunately, there are no accurate methods available to reconstruct past temperatures in polar regions, in particular for sea water temperature. In this project we will develop a novel method based on fossilized molecules of polar microbes which has the potential to yield accurate reconstructs of past sea water temperatures in polar regions. 

Phosphorus in an acidifying ocean 
Dr Peter Kraal & Dr Mariette Wolthers (NIOZ/UU) 
Ocean acidification as a result of increasing atmospheric CO2 concentrations is a global problem. It has potential negative, but poorly understood consequences for microscopic organisms (plankton) that live in the ocean and take up huge amounts of CO2, thereby affecting the functioning of the ocean as CO2 sink. In this project, researchers will shed light on a completely new aspect of this problem: what happens to the essential nutrient phosphorus in an acidifying ocean? By combining field work, laboratory experiments and computer models, the coupling between CO2, ocean acidification and phosphorus availability for plankton will be evaluated. 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NWO Open Competition Domain Science – M toekenningen voor 3 NIOZ wetenschappers 

Het bestuur van het NWO-domein Exacte en Natuurwetenschappen heeft de  aanvragen  van NIOZ wetenschappers Femke de Jong, Stefan Schouten en Peter Kraal in de Open Competitie ENW-M gehonoreerd. M-subsidies zijn bedoeld voor vernieuwend, fundamenteel onderzoek van hoge kwaliteit en/of wetenschappelijke urgentie. 

Het omwentelen van de oceaan, hoe kleine wervels licht en zwaar water uitwisselen 
Dr. Femke de Jong (NIOZ) 
Het noordwaartse warmtetransport in de Atlantische Oceaan is belangrijk voor het weer en klimaat in Europa, maar dit transport gaat mogelijk afnemen door klimaatverandering. Hoezeer het warmtetransport afneemt, is onduidelijk omdat nog niet goed in kaart is gebracht hoe licht water nabij het oppervlak wordt omgezet naar zwaar water wat zuidwaarts terugstroomt in de diepe oceaan. Deze studie gaat door middel van innovatieve metingen van autonome voertuigen, satellieten en zuurstof sensoren volgen hoe zwaarder water dat in de winter gevormd is de diepe oceaanstroming in gaat. Beter begrip van dit proces zal bijdrage aan nauwkeurigere voorspellingen van ons toekomstige klimaat. 

Polaire microben verraden vroegere zeewatertemperaturen 
Prof.dr.ir. Stefan Schouten (NIOZ) 
De verwachting is dat de grootste temperatuurstijging bij de huidige wereldwijde klimaatverandering plaats zal vinden in de polaire gebieden. Het bestuderen van vroegere temperatuursveranderingen in polaire gebieden kan ons helpen om betere schattingen te maken van deze toekomstige temperatuurstijging. Helaas ontbreekt het aan accurate methoden om polaire temperaturen uit het verleden te reconstrueren, vooral voor zeewatertemperaturen. In dit project zullen wij een nieuwe methode gebaseerd op fossiele moleculen van polaire micro-organismen ontwikkelen die ons in staat zal stellen om accurate reconstructies van vroegere zeewatertemperaturen in polaire gebieden te maken. 

Fosfor in een verzurende oceaan 
dr. Peter Kraal & dr. Mariette Wolthers (NIOZ/UU) 
Oceaanverzuring door toenemende opname van atmosferisch CO2 is een mondiaal probleem. Het heeft mogelijk negatieve, maar slecht begrepen gevolgen voor microscopische organismen (plankton) die in de oceaan leven en CO2 opslaan, en daarmee voor de rol van de oceaan in de koolstofcyclus en klimaat. In dit project belichten onderzoekers een nieuwe kant van dit probleem: wat gebeurt er met fosfor, een essentiële voedingsstof voor plankton, in een verzurende oceaan? Met onderzoek op zee en in het laboratorium, in combinatie met computermodellen, wordt de wisselwerking tussen CO2, oceaanverzuring en fosforbeschikbaarheid voor plankton in beeld gebracht.