De eerste tien jaar ontstaat volgens de onderzoekers een nat natuurgebied met veel bodemdieren, steltlopers en watervogels. "Heel langzaam vullen slib en zand het gebied en vestigt zich een typische schorvegetatie."

Vier jaar lang deden de onderzoekers veld- en lab-experimenten en zetten zij zelfs de nationale Vlaamse supercomputer in voor de zware berekeningen. De voorspellingen tonen voor de eerste tien jaar een nat gebied met nog weinig begroeiing, maar veel bodemdieren, en daarmeewatervogels en steltlopers, zoals lepelaars, kluten, wulpen en zelfs zeearenden. Heel langzaam vullen slib en zand het gebied op, en vestigt de typische schorvegetatie zich,tot na ongeveer vijftig jaar een robuust, rijkgevarieerd slik- en schorlandschap ontstaat. Het nieuwe getijdenatuurgebied van 465 hectare (930 voetbalveden), dient daarnaast als ecologisch filter voor een betere waterkwaliteit in de Schelde, draagt bijaan waterberging tijdens gevaarlijk hoog water, en beschermt door natuurlijke ophoging van zand en slib ook de dijken.

Johan van de Koppel, senior onderzoeker van het NIOZ en projectcoordinator:
"De Hedwigepolder, die rond 1900 werd ingepolderd en nu tamelijk diep ligt, zal in de komende 50-100 jaar opslibben tot een van de hoogste gebieden van Zeeland en daarmee de zeespiegelstijging die nu wordt verwacht met gemak kunnen bijhouden."