~~ scroll naar beneden voor Nederlands ~~ for Dutch scroll down ~~

"Sea-level rise is causing extremely high water levels to become more frequent," says Aimée Slangen, climate researcher at NIOZ. "This is a problem because floods often result from extremely high water during a storm." So, the probability of disasters are increasing as the Earth continues to warm. However, researchers did not yet know when to expect a certain increase in flood probability at specific places. That's because protection levels vary quite a bit around the world (see box below). So, in this study, researchers devised a new method to calculate when we can expect a certain increase in flood probability in a specific area. They then applied this method to nearly 500 places around the world.

Little time

The calculations show that in more than a quarter of those places, the estimated probability of flooding will be ten times higher within the next thirty years. Estimates are used because the probability of flooding is not exactly known at all places. The increase is most rapid in central America, southern Europe, South Africa and parts of Asia and Australia. To counteract this increased risk, coastal defenses will have to be adjusted in time. "Generally, this is bad news," says Tim Hermans, a climate researcher at Utrecht University, "because in some places there is little time left to take adaptive measures."

Flood probability in Den Helder

A place also included in the calculations is the Dutch province of North Holland. The standard for the coastal defenses near the city of Den Helder is a probability of flooding at a water level that now occurs only once every thousand years. In the year 2116, this water level will occur one hundred times more often on average due to sea-level rise, the new method shows. The probability of flooding near Den Helder therefore becomes much higher. Hermans adds: "We have to take into account that this point could even be reached in the year 2067. This is because uncertainties of the observed water levels and the expected sea level rise are included in the calculations."

Measures take time

According to the researchers, knowing when a certain increase in flood probability will be reached is very important. Marjolijn Haasnoot, climate adaptation expert at Deltares and Utrecht University: "Planning and realizing new adaptation measures takes time. For example, it took decades to realize the Delta Works after the North Sea Flood of 1953, even though the plans were there already," she says. "Our new calculations give policymakers insight into how much time is left to realize new measures in different places. That is important information for planning adaptation."

Flexible plans

"Especially in scenarios in which we continue to emit a lot of greenhouse gases, the decline in the degree of coastal protection will accelerate. The time for adaptation will therefore become increasingly shorter," says Aimée Slangen. That’s why the researchers stress the importance of making flexible adaptation plans and detecting when additional measures may need to be implemented faster timely. When such measures need to be taken exactly also depends on what increases in the probability of flooding policymakers find unacceptable.


Overstromingskans binnen dertig jaar op veel plekken vertienvoudigd

Na de watersnoodramp van 1953 duurde het bijna 45 jaar voordat de deltawerken volledig op orde waren. Willen we Nederland beschermen tegen de stijgende zeespiegel, dan is het dus zaak om op tijd te beginnen. Maar hoeveel tijd hebben we nog? Onderzoekers van onder andere het NIOZ, de Universiteit Utrecht en Deltares bedachten een nieuwe methode waarmee zij kunnen berekenen wanneer we een bepaalde toename in overstromingskans op een specifieke plek kunnen verwachten. Hieruit blijkt dat de geschatte overstromingskans op meer dan een kwart van de onderzochte plekken binnen dertig jaar tien keer hoger ligt. De onderzoekers publiceren hun resultaten vandaag in Nature Climate Change.

"De zeespiegelstijging zorgt ervoor dat extreem hoge waterstanden steeds vaker voorkomen, aldus Aimée Slangen, klimaatonderzoeker bij het NIOZ. "Dat is een probleem, want overstromingen zijn vaak het gevolg van extreem hoog water tijdens een storm." De kans dat het daadwerkelijk een keer misgaat, wordt dus groter naarmate de aarde verder opwarmt. Wat onderzoekers nog niet wisten, is wanneer we een bepaalde toename in overstromingskans kunnen verwachten op een specifieke plek. Dat komt doordat de beschermingsniveaus wereldwijd nogal verschillen (zie kader). In deze studie hebben onderzoekers daarom een nieuwe methode bedacht waarmee ze dat kunnen berekenen. En dat hebben ze vervolgens gedaan voor bijna 500 plekken ter wereld.

Weinig tijd

Uit de berekeningen blijkt dat de geschatte overstromingskans op meer dan een kwart van die plekken binnen de komende dertig jaar al tien keer hoger ligt. Het gaat om schattingen, omdat het exacte beschermingsniveau niet op alle plekken bekend is. De toename gaat het snelst in centraal Amerika, Zuid-Europa, Zuid-Afrika en delen van Azië en Australië. Om dit verhoogde risico tegen te gaan, zal de kustverdediging snel moeten worden aangepast. “In het algemeen is dat slecht nieuws”, zegt Tim Hermans, klimaatonderzoeker aan de Universiteit Utrecht, “want op sommige plekken blijft er weinig tijd over om maatregelen te nemen.”

Overstromingskans in Den Helder

Een plek die ook is meegenomen in de berekeningen, is Noord-Holland. Voor de kustverdediging bij Den Helder geldt als ondergrens een kans op overstromen bij een waterstand die nu slechts eens in de duizend jaar voorkomt. De nieuwe methode laat zien dat in het scenario waarin we veel broeikasgassen blijven uitstoten, die waterstand in het jaar 2116 door zeespiegelstijging gemiddeld honderd keer vaker voorkomt. De kans op een overstroming bij Den Helder is dan dus veel groter. Hermans voegt daaraan toe: “We moeten er rekening mee houden dat dit punt zelfs al in het jaar 2067 kan worden bereikt. Dat komt doordat er onzekerheden in de berekeningen zijn meegenomen van de waargenomen waterstanden en de verwachte zeespiegelstijging.”

Maatregelen kosten tijd

Volgens de onderzoekers is het van groot belang om te weten wanneer een bepaalde toename in overstromingskans wordt bereikt. Marjolijn Haasnoot, expert klimaatadaptatie bij Deltares en de Universiteit Utrecht: “Het plannen en realiseren van nieuwe adaptatiemaatregelen kost tijd. Zo duurde het decennia om de deltawerken te realiseren na de watersnoodramp van 1953, terwijl de ideeën daarvoor al op tafel lagen”, zegt ze. “Onze nieuwe berekeningen geven beleidsmakers inzicht in hoeveel tijd er nog is voor het realiseren van nieuwe maatregelen op verschillende plekken. Dat is belangrijke informatie voor het plannen van aanpassingen.”

Flexibele plannen

“Vooral in scenario’s waarin we veel broeikasgassen blijven uitstoten, zal de afname van het beschermingsniveau steeds sneller gaan. De tijd voor adaptatie zal daardoor steeds korter worden”, zegt Aimée Slangen. De onderzoekers benadrukken dan ook dat het belangrijk is om flexibele adaptatieplannen te maken en op tijd te signaleren wanneer aanvullende maatregelen mogelijk versneld in gang gezet moet worden. Wanneer die maatregelen precies nodig zijn, hangt ook af van welke overstromingskansen beleidsmakers onacceptabel vinden.