Selin Ersoy holding a red knot which received a small, temporary tracking device. Photo: Seline Ersoy, NIOZ.

~~ for Dutch scroll down ~~

Animals also have personalities
Red knots of all ages and sexes show behavioural traits. These remain mostly unchanged over time but differ across individuals. Some individuals are more adventurous and show more exploratory behaviours a in new environment than others. Other individuals take less risks and hardly dare to move around in a new environment. These ‘personalities’ have ecological and evolutionary consequences, but to what extent is largely unknown, because few studies have investigated this in the field.

During her PhD research Selin Ersoy has developed a new way of identifying the variation in personality between individual red knots. She wanted to know if the behaviour in experimental settings could be extrapolated to a larger and more complex natural setting, and how individual differences develop.
“With our new method that allowed studying animal personality in the wild, we found that red knots develop their personality probably through the experience that they get when growing up ”, says Ersoy. “After growing up, adults stick with exploratory behaviours. They seem to be like character types in humans.”

Explorers eat higher quality food 
It was even possible for Ersoy and her colleagues to predict a suit of other behaviours in the wild. For instance, variation in explorative personality type (i.e., slow vs. fast explorer) predicts foraging tactics and dietary choice in the wild. Fast explorers use more visual foraging and eat soft prey such as shrimp or worms, while slow explorers use tactile foraging and feed on hard-shelled prey such as cockles. This is a new explanation for variation in foraging niche specialisation between individuals in the same population.

Exploratory behaviour also relates to variation in movement across the landscape and over time. Ersoy: “We were amazed to see that slow and fast explorers have clearly different movement patterns during the night, while at day they moved more or less the same way. These different individuals even have different arrival times from migration. Fast explorers arrive to the Wadden Sea later than the slower explorers.” Ersoy and her colleagues want to study next where they stay in the meantime. Maybe these red knots take more time to care for their youngs in the Arctic.

The whole group benefits
“We found striking differences in feeding and movement patterns between slow and fast exploring red knots. This suggests that fast explorers might provide foraging information and new foraging opportunities for entire populations”, says Ersoy. “Such new opportunities are important because red knots face pressures from human impact on their coastal wintering habitats, directly related to availability of food. Fast explorers can help the entire population to cope with environmental change.”

Gap closed between controlled experiments and real Wadden Sea
The goal of determining behaviour in experimental setups is to understand the mechanisms behind the behaviour in the wild. Selin Ersoy’s study fills a critical gap between experimental research on wild animals in controlled environments and observed behaviour in the wild.

“It’s a first step. We need to do similar personality research on other animals and on other natural habitats”, says Ersoy. “We want to know if personalities work the same in other species and situations.”

Birds can be followed in high detail in the Dutch Wadden Sea with the WATLAS system. Image: WATLAS, NIOZ.

Avontuurlijke vogels vergroten weerbaarheid  van de populatie bij klimaatverandering

De gebieden in de Waddenzee waar kanoeten, plompe trekvogels, overwinteren staan onder druk. De Waddenzee verandert door menselijke invloeden zoals gaswinning, toerisme en door zeespiegelstijging. Onderzoeker Selin Ersoy, ecoloog bij het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ) bestudeert hoe 'persoonlijkheden' van individuele kanoeten verschillen en van invloed zijn op de manier waarop ze naar voedsel zoeken. Individuen die snelle verkenners zijn en het risico nemen om in verschillende gebieden te foerageren, eten ook ander voedsel. Dit zou de totale populatie kanoeten een stuk weerbaarder kunnen maken tegen veranderingen in hun omgeving. Kanoeten zouden het voedselverzamelgedrag kunnen kopiëren van avontuurlijke soortgenoten die slagen op nieuwe plaatsen. "Karakterverschillen tussen kanoeten lijken een belangrijk ingrediënt voor de veerkracht van de hele groep," aldus Ersoy. Voor het eerst toont haar studie aan dat gedrag dat in experimentele situaties werd waargenomen, overeenkomt met werkelijke gedragsstrategieën in het wild, op de slikken van de Waddenzee.

Dieren hebben ook persoonlijkheden
Kanoeten van alle leeftijden en geslachten vertonen gedragskenmerken. Deze blijven meestal onveranderd in de tijd, maar verschillen per individu. Sommige individuen zijn avontuurlijker en vertonen meer verkennend gedrag in een nieuwe omgeving dan anderen. Andere individuen nemen minder risico's en durven zich nauwelijks in een nieuwe omgeving te bewegen. Deze 'persoonlijkheden' hebben ecologische en evolutionaire gevolgen, maar in welke mate is grotendeels onbekend. Weinig studies hebben dit in het veld onderzocht.

Selin Ersoy heeft tijdens haar promotieonderzoek een nieuwe manier ontwikkeld om de variatie in persoonlijkheid tussen individuele kanoeten in kaart te brengen. Ze wilde weten of het gedrag in experimentele situaties geëxtrapoleerd kon worden naar een grotere en complexere natuurlijke setting, en hoe individuele verschillen zich ontwikkelen. "Met onze nieuwe methode waarmee we de persoonlijkheid van dieren in het wild konden bestuderen, ontdekten we dat kanoeten hun persoonlijkheid waarschijnlijk ontwikkelen door de ervaring die ze opdoen bij het opgroeien", zegt Ersoy. "Na het opgroeien blijven volwassenen vasthouden aan exploratief gedrag. Het lijken wel karaktertypes bij mensen."

Verkenners eten voedsel van hogere kwaliteit
Ersoy en haar collega's konden zelfs een reeks andere gedragingen in het wild voorspellen. Zo voorspelt variatie in exploratief persoonlijkheidstype (d.w.z. langzame versus snelle verkenner) foerageertactieken en dieetkeuze in het wild. Snelle verkenners foerageren meer visueel en eten zachte prooien zoals garnalen of wormen, terwijl langzame verkenners vooral foerageren op gevoel en zich voeden met prooien met een harde schaal, zoals kokkels. Dit is een nieuwe verklaring voor variatie in de foerageer-specialisatie tussen individuen in dezelfde populatie.

Verkenningsgedrag houdt ook verband met variatie in beweging over het landschap en in de tijd. Ersoy: "We waren verbaasd om te zien dat langzame en snelle verkenners 's nachts duidelijk verschillende bewegingspatronen hebben, terwijl ze zich overdag min of meer op dezelfde manier voortbewegen. Deze verschillende individuen hebben zelfs verschillende aankomsttijden van migratie. Snelle verkenners komen later aan in de Waddenzee dan de langzamere verkenners." Ersoy en haar collega's willen in de toekomst verder bestuderen waar ze in de tussentijd verblijven. Misschien nemen deze kanoeten meer tijd om voor hun jongen te zorgen in het noordpoolgebied.

De hele groep profiteert ervan
"We vonden opvallende verschillen in voedings- en bewegingspatronen tussen langzaam en snel verkennende kanoeten. Dit suggereert dat snelle verkenners mogelijk foerageerinformatie en nieuwe foerageerkansen bieden voor hele populaties", zegt Ersoy. "Zulke nieuwe mogelijkheden zijn belangrijk omdat kanoeten te maken hebben met druk van de menselijke invloed op hun overwinteringshabitat aan de kust, die rechtstreeks samenhangt met de beschikbaarheid van voedsel. Snelle verkenners kunnen de hele populatie helpen om de milieuveranderingen het hoofd te bieden."

Kloof gedicht tussen gecontroleerde experimenten en echte Waddenzee
Het doel van het bepalen van gedrag in experimentele opstellingen is het begrijpen van de mechanismen achter het gedrag in het wild. De studie van Selin Ersoy vult een kritieke kloof tussen experimenteel onderzoek aan wilde dieren in gecontroleerde omgevingen en waargenomen gedrag in het wild.

"Het is een eerste stap. We zouden meer vergelijkbaar persoonlijkheidsonderzoek moeten doen bij andere dieren en in andere natuurlijke leefgebieden", zegt Ersoy. "We willen weten of persoonlijkheden hetzelfde werken in andere soorten en situaties."