~~ scroll naar beneden voor Nederlands ~~ for Dutch scroll down ~~

Collaboration

The project is a collaboration between Utrecht University, NIOZ, TU Delft, University of Twente, Wageningen University&Research, Deltares and TNO. Biogeomorphology lies at the heart of Δ-ENIGMA. The programme provides infrastructure for intensive observational and experimental research of the Dutch delta. This will improve our ability to predict future development, and help us live on happily in a changing delta.

“We do not yet have the models to accurately predict changes in deltas in the coming years to decades, mainly because our knowledge of the interaction between physical and ecological processes in the formation of deltas is insufficient,” says Gerben Ruessink, Δ-ENIGMA project leader and professor at Utrecht University.

Important investments in coastal research

More than 2.5 million euros will be spent on expanding NIOZ's research equipment. These investments will give NIOZ a leading role in the biological part of the project. The new equipment offers unique opportunities to study the effects of climate change on plants and animals that make up our dunes, mudflats and salt marshes. This will give us insight into how climate change is affecting the landscapes that are so important for coastal defense and Dutch biodiversity.

Open data and labs

A coherent open database of the measurement results will be accumulating over the project’s 10-year period and will be freely available to researchers, policymakers and delta managers. “∆-ENIGMA will strengthen national and international collaboration, as the collected data will be open and FAIR and the laboratory facilities will be accessible to others,” Ruessink says.

Dutch contribution to European research infrastructure

"With this grant, we can purchase specialized equipment that will allow us, to better assess the effects of various human interventions on the Dutch delta," says Prof. Tjeerd Bouma, Utrecht University and Royal Netherlands Institute for Sea Research (NIOZ). "Think for example of drones and 3D laser scanners for measurements in the field, but also the construction of globally unique lab facilities to be able to investigate the effects of the upcoming climate change in detail." In doing so, the Netherlands are making an important contribution to the European research infrastructure for river-sea systems, DANUBIUS-RI. We also expect that many fellow European researchers will use these new facilities at NIOZ.


16 miljoen om de Nederlandse delta leefbaar te houden – ook als deze verandert

Delta’s en kustvlaktes zijn aantrekkelijke plaatsen om te wonen: vruchtbaar, vlak en bereikbaar vanuit zee. Deze gebieden zijn echter ook kwetsbaar voor klimaatverandering en zeespiegelstijging. Om beter te kunnen voorspellen hoe delta’s zich ontwikkelen is grondige kennis nodig van biogeomorfologie – hoe organismen, stromingen, golven en water- en zandafvoer samen het deltalandschap vormen. Vandaag werd bekend gemaakt dat Δ-ENIGMA, een project dat zich richt op deze vorming van het deltalandschap, een van de projecten is dat gefinancierd gaat worden vanuit de NWO Grootschalige Wetenschappelijke Infrastructuur (GWI) call. Het project gaat tien jaar duren en ontvangt hiervoor 16 miljoen euro.

Samenwerking

Het project is een samenwerking tussen Universiteit Utrecht, NIOZ, de TU Delft, Universiteit Twente, Wageningen Universiteit, Deltares en TNO. Biogeomorfologie staat centraal in Δ-ENIGMA. Het programma voorziet infrastructuur om de Nederlandse Delta intensief te bemeten en experimenteel te onderzoeken. Hierdoor kan de toekomst beter voorspeld worden en blijft de Nederlandse Delta leefbaar, ook als deze verandert.

“Wij beschikken nog niet over de modellen om veranderingen van delta’s in de komende jaren tot decennia nauwkeurig te voorspellen, vooral omdat onze kennis van de interactie tussen fysische en ecologische processen bij het ontstaan van delta's ontoereikend is,” vertelt Gerben Ruessink, projectleider van Δ-ENIGMA en hoogleraar aan de Universiteit Utrecht.

Belangrijke investeringen kustonderzoek

Meer dan 2,5 miljoen euro zal worden besteed aan een uitbreiding van de apparatuur voor onderzoek van het NIOZ. Met deze investeringen zal het NIOZ een leidende rol hebben in het biologische deel van het onderzoek. De nieuwe apparatuur biedt unieke mogelijkheden om de effecten van klimaatverandering op planten en dieren te bestuderen die onze duinen, slikken en schorren/kwelders vormen. Daarmee krijgen we inzicht in hoe klimaatverandering de landschappen beïnvloedt die zo belangrijk zijn voor de kustverdediging en de Nederlandse biodiversiteit.

Open data en labs

In de tien jaar dat het project loopt, bouwt het project een database van metingen op die vrij beschikbaar is voorwetenschappers, beleidsmakers en delta-managers. “∆-ENIGMA zal de nationale en internationale samenwerking versterken omdat de verzamelde gegevens open en FAIR zijn en de laboratoriumfaciliteiten voor anderen toegankelijk zullen zijn,” aldus Ruessink.

Nederlandse bijdrage aan Europese onderzoeksinfrastructuur

“Met deze subsidie kunnen we gespecialiseerde apparatuur aanschaffen waarmee we de effecten van verschillende menselijke ingrepen aan de Nederlandse delta beter kunnen inschatten,” aldus prof. Tjeerd Bouma, Universiteit Utrecht en Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ). “Denk bijvoorbeeld aan drones en 3D laserscanners voor metingen in het veld, maar ook aan de bouw van wereldwijd unieke labfaciliteiten om de effecten van de aankomende klimaatverandering in detail te kunnen onderzoeken.” Nederland levert daarbij een belangrijke bijdrage aan de Europese onderzoeksinfrastructuur voor rivier-zeesystemen, DANUBIUS-RI. Daarnaast verwachten we ook dat veel Europese collega-onderzoekers deze nieuwe faciliteiten bij het NIOZ gaan gebruiken.