FOR ENGLISH VERSION: SEE BELOW

Tekst: Rob Buiter

Terug naar Ellesmere

Het Noord-Canadese eiland Ellesmere staat te boek als het dunst bevolkte bewoonde eiland ter wereld. Op 200 duizend vierkante kilometer wonen naar verluidt nog geen 200 inwoners. Maar voor kanoet Paula heeft Ellesmere ‘het’. Voor het tweede jaar op rij is ze via IJsland en Groenland, met twee gram elektronica op haar rug er naartoe gevlogen.

Quttinirpaaq National Park, Ellesmere Island, Paul Gierszewski / WIKI MEDIA 
Broedzorg
‘Vorig jaar heeft Paula net geen drie weken op één plek op Ellesmere gezeten’, zegt Eva Kok, de promovenda die in het voorjaar van 2016 de zender op de rug van Paula bond. ‘Dat is waarschijnlijk te kort om eieren te leggen en uit te broeden. Op zich is het normaal dat mannetjes de zorg voor de kuikens op zich nemen, maar voor leggen en uitbroeden van de eieren heeft een vrouwtje minimaal 25 dagen nodig.’ 

Trekgewoonten
Kok doet op het NIOZonderzoek naar de trekgewoonten van kanoeten. ‘Uit de tracks van Paula blijkt dat ze in ieder geval geen absoluut gewoontedier is’, stelt de onderzoekster. ‘Voor zover de signalen zuiver genoeg zijn, lijkt ze dit jaar aan land gekomen te zijn op de plek waar ze vorig jaar vertrok. Vorig jaar kwam ze veel zuidelijker binnen. Kanoeten zijn niet heel erg plaatstrouw qua broedplek, maar dus mogelijk ook niet qua vliegroute. Tegelijk weten we er nog maar weinig van. Op Ellesmere heeft bijna nooit iemand broedende kanoeten onderzocht. Deze lichte zenders gaan in dit onderzoek echt het verschil maken.’

Zonnepaneeltjes
Het aantal posities dat via de satelliet binnenkomt houdt overigens nog niet echt over. ‘Hopelijk wordt dat beter als ze een tijdje boven de poolcirkel zit, en er 24 uur per dag licht op het zonnepaneeltje van de zender valt, waardoor de batterij beter wordt opgeladen’, aldus Kok.  

 

ENGLISH VERSION:

Back to Ellesmere

The north Canadian island of Ellesmere is listed as the least populated of all inhabitated islands of the world. At 200 thousand square kilometers, apparently no more than 200 inhabitants live. But for Paula Paula, Ellesmere has 'it'. For the second year in a row, she flew out there, through Iceland and Greenland, with two grams of electronics on her back.

Brood care
‘Last year, Paula has spent nearly three weeks in one place at Ellesmere’, says Eva Kok, the PhD student who tied the transmitter on Paula's back in the spring of 2016. ‘It's probably too short to lay and hatch out eggs. It is normal for males to take care of the chicks, but for laying and incubating eggs, a female needs a minimum of 25 days.’

Migration routines
Kok is doing the NIOZ research into knot migration routines. ‘Paula’s tracks show that she is in any case not an absolute creature of habit’, the researcher says. ‘As far as the signals are pure enough, she seems to have landed this year at the place where she left last year. Last year she entered a lot farther to the south. Knots are not very site-faithfull on the breeding grounds, so possible neither in flight route. At the same time, we only know little about this. On Ellesmere, almost no one has ever investigated breeding knots. These light transmitters are really going to make the difference in this research’. 

Solar panels
The number of positions that comes in through the satellite are not really plentiful. ‘Hopefully, this will get better if she stays beyond the polar circle for a while, and light will hit the solar panel of the transmitter 24 hours a day, so that the battery will charge better’, says Kok.