Royal Netherlands Institute for Sea Research

Seawater is warming up due to global warming

One litre of water can store 4000 times more heat than one litre of air. As a result, the oceans have absorbed almost all of the extra heat that has accumulated under the thickening 'blanket' of greenhouse gases on the Earth's surface. If the climate system did not have this heat buffer in the oceans, the earth would have become uninhabitable long ago.  

As on land, the number of heat waves in the sea is increasing. In the 20th century the frequency of heat waves has approximately doubled. They have also become more intense and last longer. 

Warming and the addition of meltwater make the water column in the ocean more stable. It is lighter than salt/cooler water. This makes it harder for surface water to mix with deep water. As a result, the northbound ocean current in the Atlantic could decrease in strength by up to 44%. This also has consequences for the weather over land, from increasing winter storms in the Netherlands to decreasing precipitation over the Sahel. 

It is very difficult for researchers to take measurements in the deep sea. A network of thousands of measuring buoys has been active since 2000, but more measurements in the deep sea are needed to better quantify ocean warming. The water pressure in the deep sea only allows special equipment to be lowered. Unfortunately, the costs for this kind of equipment are high

Deployment of underwater buoy with sensors to measure the current at different depths over the course of a longer period of time - one or more years.

Opwarming van het zeewater door de opwarming van de aarde

Een liter water kan 4000 keer meer warmte opslaan dan een liter lucht. Als gevolg hiervan hebben de oceanen bijna alle extra warmte opgenomen die zich onder de dikker wordende ‘deken’ van broeikasgassen aan het aardoppervlak heeft verzameld. Als het klimaatsysteem niet deze warmtebuffer in de oceanen had gehad,  was de aarde allang onleefbaar geworden.  

Net als op land neemt het aantal hittegolven in zee toe. In de 20ste eeuw is de frequentie van hittegolven ongeveer verdubbeld. Ook zijn ze intenser geworden, en duren ze langer. 

Door opwarming en het toevoegen van smeltwater wordt de waterkolom in de oceaan stabieler. Het is lichter dan zout/koeler water. Hierdoor mengt oppervlakte water moeilijker met diep water. Als gevolg hiervan zou de noordwaartse oceaanstroming in de Atlantische Oceaan tot 44% in kracht kunnen afnemen. Dit heeft ook gevolgen voor het weer boven land; van toenemende winterstormen in Nederland tot afnemende neerslag boven de Sahel. 

Het is voor onderzoekers erg lastig om in de diepzee metingen te doen. Er is sinds 2000 een netwerk van duizenden meetboeien actief, maar er zijn meer metingen nodig in de diepzee om het opwarmen van de oceanen beter te kwantificeren. De waterdruk in de diepzee staat alleen toe dat speciale apparatuur naar beneden wordt gelaten. Helaas zijn de kosten voor dit soort apparatuur hoog.