Current issues
The four overarching themes deal with current issues:
‘Our dynamic coasts': from parasite invasions due to climate change and the role of fjords in the melting of Greenland, to the adaptability of ecosystems to sea level rise.
‘Sustainable functioning of coastal seas and continental shelves': from dietary adaptation in birds, to the impact birds themselves have on the formation of the islands on which they breed.
‘Ocean of Discovery': from the role of Saharan dust in biomass production in the Mediterranean, to the ocean's uptake of CO2.
‘Ocean of the Future': from shell formation during extreme heat, ocean acidification and high CO2 concentrations, to the Atlantic Gulf Stream as a driver of our climate.

Combining knowledge and facilities
By combining complementary knowledge and research facilities and working together more intensively, these UU-NIOZ projects increase their clout and can be a step towards broad, national programmes in which the entire knowledge chain works together.

These eleven projects, together with the thirteen projects from 2020, are part of the ten-year cooperation agreement that Utrecht University signed with NIOZ in 2015 and in which, in addition to research, the strengthening of education in the field of water and climate plays an important role.

Universiteit Utrecht en het NIOZ bundelen krachten in nog eens elf gezamenlijke onderzoeksprojecten rond kustzeeën en oceanen
 

Elf onderzoeksduo’s van de Universiteit Utrecht (UU) en het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ) hebben beurzen gekregen om samen onderzoek te doen naar het functioneren van kustzeeën en oceanen. In 2020 kregen al dertien andere duo’s een vergelijkbare beurs. Met de projectfinanciering kunnen zij de komende vier jaar interdisciplinair onderzoek doen naar actuele wetenschappelijke en maatschappelijke vraagstukken die aansluiten bij de strategische thema’s van beide onderzoeksinstellingen. Naast de faculteiten Bèta- en Geowetenschappen is ook de faculteit Diergeneeskunde van de UU betrokken.

Actuele vraagstukken
De vier overkoepelende thema’s gaan over actuele vraagstukken:
‘Onze dynamische kusten’: van parasietinvasies door klimaatverandering en de rol van fjorden bij het smelten van Groenland, tot het aanpassingsvermogen van ecosystemen aan zeespiegelstijging
‘Duurzaam functioneren van kustzeeën en continentaal plat’: van dieetaanpassing bij vogels, tot de impact die vogels zelf hebben op de vorming van de eilanden waarop ze broeden.
‘Oceaan van Ontdekkingen’: van de rol van Saharastof bij de productie van biomassa in de Middellandse Zee, tot de opname van CO2 door de oceaan.
‘Oceaan van de Toekomst’: van schelpvorming gedurende extreme hitte, oceaanverzuring en hoge CO2-concentraties, tot de Atlantische golfstroom als motor van het klimaat.
 

Kennis en faciliteiten combineren
Door complementaire kennis en onderzoeksfaciliteiten te combineren en intensiever samen te werken, vergroten deze UU-NIOZ-projecten hun slagkracht en kunnen zij een stap zijn op weg naar brede, nationale programma’s waarin de hele kennisketen samenwerkt.

Deze elf projecten zijn, samen met de dertien projecten uit 2020, onderdeel van de tienjarige samenwerkingsovereenkomst die de Universiteit Utrecht in 2015 heeft gesloten met het NIOZ en waarin naast onderzoek ook het versterken van het onderwijs op het gebied van water en klimaat een belangrijke rol speelt.

​​​​​​​