Katja Philippart, Professor Utrecht University - Physical Geography - Coastal dynamics, fluvial systems, and global change - Earth Surface Processes - Foto: Vincent Basler

Philippart’s onderzoek richt zich op hoe en waarom mariene kustecosystemen verschillen in productiviteit, en hoe gevoelig de lokale assemblages en hun productiviteit zijn voor wereldwijde ontwikkelingen zoals klimaatverandering, visserij, habitatvernietiging en verontreiniging.

De basis van het voedselweb
In de keten van eten-en-gegeten worden, vormen primaire producenten de basis van het voedselweb. Binnen estuaria en andere ondiepe kustwateren zijn er verschillende primaire producenten die bijdragen tot de totale primaire productiviteit, waaronder zwevende algen, bodemalgen, macroalgen en zeegrassen. Hun productiviteit wordt gereguleerd door abiotische factoren zoals licht, troebelheid, temperatuur, voedingsstoffen, en biotische factoren zoals biochemische processen, competitie en consumptie.

Kennis van de relaties tussen de regulerende factoren en primaire producenten is van groot belang voor het begrijpen van de natuurlijke dynamiek van kustecosystemen, voor het aangeven van de ruimte voor menselijk medegebruik (visserij en aquacultuur) en voor het bepalen van de gevoeligheid van het voedselweb in deze ecosystemen voor variaties in de leefomgeving, waaronder klimaatverandering.

Biografie
Katja Philippart (1960) werkt sinds 1994 bij het NIOZ, onder meer aan de interacties tussen schelpdieren en hun voedsel en aan de effecten van klimaatverandering op mariene kustecosystemen. Daarvoor was zij verbonden aan de Wageningen Universiteit, alwaar zij promoveerde op een proefschrift over eutrofiëring als mogelijke oorzaak van de achteruitgang van klein zeegras in de Waddenzee. Vervolgens heeft zij een aantal jaren onderzoek verricht naar effecten van eutrofiering op mariene kustecosystemen bij het toenmalige Instituut voor Bos- en Natuuronderzoek (IBN). Naast haar rol als project- en programmaleider bij het NIOZ is Philippart sinds 2013 bestuurslid Ecologie van de Waddenacademie en sinds 2014 verbonden als UHD bij de Universiteit van Utrecht.

Katja Philippart appointed as Professor by Special Appointment of 'Productivity of Coastal Marine Ecosystems' at Utrecht University


On February 1st, Dr. Ir. Katja Philippart was appointed as a Professor by Special Appointment at Utrecht University on the chair in 'Productivity of Coastal Marine Ecosystems', established by the Royal Netherlands Institute for Sea Research (NIOZ). Philippart will investigate causes of global differences in coastal productivity relating to developments such as climate change.

Philippart's research focuses on how and why marine coastal ecosystems differ in productivity and assesses the sensitivity of associated communities to global pressures such as climate change, fisheries, habitat destruction and pollution.

The basis of the food web
Within estuaries and other shallow coastal waters, there are several primary producers, including phytoplankton, microphytobenthos, macroalgae and seagrasses. Their productivity is regulated by abiotic factors such as light, turbidity, temperature, nutrients and biotic factors such as biochemical processes, competition and consumption.

Knowledge about the relationship between these regulating factors and primary producers is crucial for understanding the natural dynamics of coastal marine ecosystems, their associated food webs and their sensitivity to environmental changes. This in turn is of vital importance in determining the scope for the exploitation of natural resources such as fisheries and aquaculture.

Biography
Katja Philippart (1960) has worked at NIOZ since 1994, studying the interactions between shellfish and their food, and the effects of climate change on marine coastal ecosystems. She obtained a PhD degree for her dissertation on eutrophication as a possible cause of the decline of seagrasses in the Wadden Sea at Wageningen University. Hereafter she studied the effects of eutrophication on coastal marine ecosystems at the former Institute for Forest and Nature Research (IBN). In addition to her role as project and program leader at NIOZ, Philippart is a board member 'Ecology' at the Wadden Academy since 2013 and associate professor at Utrecht University since 2014.