~~ for Dutch scroll down ~~

Impression of RV Anna Weber-van Bosse. Illustration: C-Job/Astilleros Armon

Consideration
In October, the evaluation committee ranked the bids on price, technical offer, plan of action, sustainability, project organization and innovation. Shipyard Astilleros Armon turned out to be the yard that best matched the tender. This was based on the "Program of Requirements," a comprehensive inventory of the scientific and technical functional requirements of all conceivable Dutch stakeholders, including the crew of the RV Pelagia and National Marine Research Facilities (NMF).

Sustainable techniques
In addition to technical and economic aspects, sustainability also played an important role in the development of the concept design and award of the new ship to be built. For example, in accordance with the tender documents, the yards included in their bids that the ship should be prepared to use methanol as a carbon-neutral fuel in the future. Also, the ship will be equipped with a battery pack to allow hybrid operation, solar panels will be installed, and saving fuel is central to all kinds of choices.

Tender process
A European Tender procedure according to 'Competitive procedure with negotiation' was launched in July 2020. The advantage here is that once the preliminary tender has been received and evaluated, several rounds of negotiations can take place with the bidders in order to have a vessel that matches the wishes and requirements as closely as possible. At the end, this process led to a final bid received on August 24th from three yards; Astilleros Armon submitted the best offer and has been awarded the contract for construction.


RV Anna Weber-van Bosse wordt gebouwd door Spaanse werf Astilleros Armon

Begin deze week verliep de bezwaartermijn van 20 dagen waarbinnen de afgewezen werven bezwaar konden aantekenen tegen de voorlopige gunning voor de bouw van oceaangaand onderzoekschip RV Anna Weber-van Bosse, de opvolger van de RV Pelagia. Daarom kan nu bekend worden gemaakt naar welke scheepswerf de definitieve gunning is gegaan. Het betreft scheepswerf Astilleros Armon in Vigo (Spanje), die veel ervaring heeft met de bouw van onderzoeksschepen. Zo hebben zij recent nog de RV Tom Crean opgeleverd aan het Ierse Marine Institute. Uitgebreidere externe communicatie en informatie over de bouw volgt binnenkort, bij de ondertekening van het contract. Bij dit formele moment zijn de directies van NWO-I, NIOZ en Astilleros Armon aanwezig. Na een jarenlange periode van voorbereiding kan er nu gestart worden met de bouw  van een 'state of the art' en onderscheidend groen schip, dat voldoet aan alle geformuleerde uitgangspunten en dat draagvlak heeft van de stakeholders. Verwachting is dat het schip medio 2025 zal worden opgeleverd.

Impression of RV Anna Weber-van Bosse. Illustration: C-Job/Astilleros Armon

Afweging
De beoordelingscommissie heeft in oktober de inschrijvingen gewogen op prijs, technische aanbieding, duurzaamheid, plan van aanpak, projectorganisatie en innovatie. Scheepswerf Astilleros Armon bleek de partij die het beste aansloot bij de uitvraag. Deze was gebaseerd op het ‘Programma van Eisen’, een uitgebreide inventarisatie van de wetenschappelijke en technische functionele wensen van alle denkbare Nederlandse stakeholders, inclusief de bemanning van RV Pelagia en Nationale Mariene Onderzoekfaciliteiten (NMF).

Duurzame technieken
Naast technische en economische aspecten heeft verduurzaming ook een belangrijke rol gespeeld in ontwikkeling van het conceptontwerp en de gunning van het nieuw te bouwen schip. Zo hebben de werven, in overeenstemming met de tenderdocumenten, in hun inschrijving meegenomen dat het schip voorbereid moet worden op gebruik van methanol als koolstof-neutrale brandstof in de toekomst. Ook zal het schip worden uitgerust met een batterijenpakket om hybride te kunnen opereren, worden er zonnepanelen geïnstalleerd en is brandstofbesparing bij allerlei keuzes centraal gesteld.

Aanbestedingsprocedure
Voor de opdrachtverstrekking is in juli 2020 een Europese Aanbesteding gestart. Er is gekozen voor een aanbesteding volgens ‘Mededingingsprocedure met onderhandeling’. Voordeel hierbij is dat na ontvangst en beoordeling van de voorlopige inschrijving nog met de inschrijvers kan worden onderhandeld in meerdere onderhandelingsronden om zo te komen tot een schip dat zoveel mogelijk aansluit op de wensen en eisen. Uiteindelijk heeft dit proces geleid tot een definitieve inschrijving op 24 augustus jl. van drie werven, waarbij Astilleros Armon de beste aanbieding heeft gedaan en de opdracht voor de bouw krijgt.