~~ for Dutch scroll down ~~

On the decision-making process

Over the past six months, NIOZ director Han Dolman has had discussions with a wide range of ‘stakeholders’ representing different views and arguments. These views were condensed in a memo discussed in the Management Team on March 20. Summarizing the outcome of the MT: the general consensus was that NIOZ should stay open to collaborating with industry partners, including the fossil fuel industry, but under stricter terms that must be negotiated, and in some cases, re-negotiated. Given the urgency to solve the climate crisis through the energy transition, as expressed by the IPCC reports, we decided to collaborate in wind energy projects. This decision is of a temporary nature until our parent organisation NWO decides on a potential new policy or set of guidelines. 
 

Not business as usual

NIOZ has a role as a producer and provider of knowledge for society to ensure that the best possible science is executed and made available, including research addressing the current societal problems and transitions. This holds for the energy transition (but also for deep sea mining, for instance). While we are in no position to evaluate individual companies, we prefer to work with companies that have a credible net zero strategy for a carbon emission free society by 2050 and conform to the UN Sustainable Development Goals, “meeting the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs.” NIOZ is, for instance, committed to operate carbon neutrally by 2030. We insist on scientific integrity, independence, openness, transparency and open publication policies. 

We decided to keep collaborating with industry, albeit under new strict terms, to fulfil our key role as producer of knowledge that is of wider value to society. This happens always under the conditions of full compliance with our mission and core values.  We therefore will evaluate each specific project in terms of its contribution to a more sustainable planet. Such evaluation may result in our right to terminate a collaboration if it becomes clear that our mission/core values are at risk. 

For new projects it means that we impose stricter terms on the collaboration including an exit clause, in case projects do not hold previous agreements on openness, publication policy, integrity, transparency and if there is cause to believe that NIOZ’s participation is used for the purpose of greenwashing. In some cases, we will re-negotiate the contract along these new terms. We will consult with NWO-I and legal advisors how to best shape these new contracts. 
 

Towards independent funding  

NIOZ remains unhappy with the current situation in which NIOZ as an institute has to make these choices. Together with companion institutes in the Netherlands we will try to achieve that ecological research around wind parks should be separated from the tender. This can be achieved by putting, say 5% of the total investment, in a separate fund, that is overseen by an independent governmental program to guarantee full independence for the scientists. 


NIOZ samenwerking met de fossiele brandstofindustrie en anderen

Binnen NIOZ is er een discussie gaande over de vraag onder welke voorwaarden NIOZ betrokken kan zijn bij onderzoek dat gefinancierd wordt door grote olie- en gasbedrijven. Redenen om deze discussie nu te voeren zijn de aanbestedingen voor de windparken op de Noordzee (HKW, IJmuiden Ver), discussies in de media en acties tegen banden met fossiele brandstoffen door studenten en medewerkers van universiteiten en Naturalis.  

Over het besluitvormingsproces 

 
NIOZ-directeur Han Dolman heeft het afgelopen half jaar gesprekken gevoerd met een breed scala aan belanghebbenden die verschillende standpunten en argumenten vertegenwoordigen. Deze standpunten zijn samengevat in een memo dat op 20 maart in het Management Team is besproken. De uitkomst van het MT in het kort: de algemene consensus was dat het NIOZ open moet blijven staan voor samenwerking met industriële partners, waaronder de fossiele brandstofindustrie, maar onder striktere voorwaarden waarover onderhandeld moet worden, en in sommige gevallen opnieuw onderhandeld moet worden. Dit besluit is van tijdelijke aard totdat onze overkoepelende organisatie NWO een besluit neemt over een mogelijk nieuw beleid of richtlijnen.   
 

Geen 'business as usual' 

Het NIOZ heeft een rol als producent en leverancier van kennis voor de samenleving om ervoor te zorgen dat de best mogelijke wetenschap wordt uitgevoerd en beschikbaar wordt gesteld, inclusief onderzoek dat de huidige maatschappelijke problemen en transities aanpakt. Dit geldt voor de energietransitie (maar bijvoorbeeld ook voor diepzeemijnbouw). We zijn als NIOZ niet in de positie om individuele bedrijven te evalueren, maar wij werken bij voorkeur samen met bedrijven die een geloofwaardige netto nul strategie hebben voor een koolstofvrije samenleving in 2050 en die voldoen aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de VN, "voorzien in de behoeften van het heden, zonder het vermogen van toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen." Zo is het NIOZ gecommitteerd om tegen 2030 koolstofneutraal te werken. We staan op wetenschappelijke integriteit, onafhankelijkheid, openheid, transparantie en een open publicatiebeleid.  

We blijven samenwerken met het bedrijfsleven, zij het onder nieuwe strikte voorwaarden, om onze sleutelrol te vervullen als producent van kennis die van bredere waarde is voor de samenleving. Dit gebeurt altijd onder de voorwaarden van volledige naleving van onze missie en kernwaarden. Daarom zullen wij van elk specifiek project evalueren welke bijdrage het levert aan een duurzamere planeet. Deze evaluatie kan ertoe leiden dat wij het recht hebben om een samenwerking te beëindigen als blijkt dat onze missie/kernwaarden in het gedrang komen.  

Voor nieuwe projecten betekent dit dat we strengere voorwaarden stellen aan de samenwerking inclusief een exit clausule, indien projecten zich niet houden aan eerdere afspraken over openheid, publicatiebeleid, integriteit, transparantie en als er reden is om aan te nemen dat de deelname van het NIOZ wordt gebruikt voor greenwashing. Voor een enkel project zullen we opnieuw onderhandelen over het contract volgens deze nieuwe voorwaarden. We zullen met NWO-I en juridische adviseurs overleggen hoe we deze nieuwe contracten het beste kunnen vormgeven.   

   

Naar onafhankelijke financiering   

Het NIOZ blijft ongelukkig met de huidige situatie waarin het NIOZ als instituut deze keuzes moet maken. Samen met inhoudelijk verwante Nederlandse instituten gaan we proberen te bereiken dat ecologisch onderzoek rond windparken wordt losgekoppeld van de aanbesteding. Dat kan door bijvoorbeeld 5% van de totale investering in een apart fonds te stoppen, dat onder toezicht staat van een onafhankelijk overheidsprogramma om volledige onafhankelijkheid van de wetenschappers te garanderen.