NIOZ onderzoek naar klimaatverandering: 'Centres of expertise'.'

Directe en indirecte klimaatgevolgen

Volgens het Klimaatakkoord van Parijs uit 2015 moet de wereld zich aanpassen aan ernstige gevolgen van opwarming van de aarde: stijgende zeespiegels, hitte en droogte, en stormen en extreme regenval. Indirecte gevolgen zullen alle sectoren van de samenleving treffen: van ruimtelijke planning en infrastructuur tot banken en verzekeringen, van landbouw en voedselzekerheid tot veiligheid en volksgezondheid, van economische ontwikkeling en toerisme tot internationale migratie.

Alle indirecte gevolgen, en mogelijke aanpassingsmaatregelen, hebben óók invloed op elkaar. Een goede aanpassingsmaatregel in de ene sector (zoals waterbeheer), kan in een andere sector (zoals landbouw of volksgezondheid) minder gunstig uitpakken. Aanpassingen op nationale schaal, zoals grote waterinfrastructurele werken, kunnen op lokale schaal juist problemen geven.

Er is daarom grote behoefte aan adviezen die kennis uit verschillende vakgebieden, sectoren en bestuurslagen samenbrengt en integreert. Slimmere adviezen zouden maatregelen kunnen bevatten die elkaar juist versterken. Ze zouden nauwer aansluiten op de concrete behoeften van overheden of bedrijven in Nederland en Europa, maar ook van die in Aziatische, Afrikaanse en Amerikaanse landen die door de gevolgen van opwarming zwaar zullen worden getroffen maar soms aanzienlijk minder welvarend zijn.
Met investeringen in goed onderbouwde aanpassingsvoorstellen zullen de komende decennia wereldwijd honderden miljarden euro’s gemoeid zijn.

CCCA: een brede coalitie van experts

Het CCCA brengt een waaier van heel verschillende experts en vakgebieden bijeen. De groeiende lijst deelnemers aan het consortium omvat leidende universiteiten, instituten en bedrijven die zich in Nederland bezig houden met klimaatverandering. Alle deelnemers werken bovendien samen met collega’s in het buitenland, wat de reikwijdte van het kennisconsortium nog aanzienlijk vergroot.

Het consortium begint zijn werk op basis van acht inhoudelijke thema’s, variërend van watermanagement, infrastructuur en stedenplanning tot volksgezondheid, financiën en wettelijke en bestuurlijke inrichting.
Bij de start telt het kennisconsortium veertien organisaties, een aantal dat de komende jaren zal groeien. Zeven van hen geven nu het consortium zijn eerste concrete vorm door middel van een bureau dat gezamenlijke adviesprojecten gaat opzetten. Het bureau zal er in die projecten voor zorgen dat kennis en praktijkervaring van de verschillende deelnemers, sectoren en vakgebieden wordt samengebracht, geïntegreerd en geschikt gemaakt voor toepassing door landelijke en lokale overheden, bedrijven en NGOs in Nederland en in de rest van de wereld.

Leden van het consortium zijn:

–    Climate-KIC Benelux (deel van het Europees Instituut van Innovatie en Technologie)
–    KNMI (Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut)
–    KWR Water (instituut voor watercyclusonderzoek)
–    NIOZ (Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee)
–    RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)
–    Universiteit Twente (Faculteit Geo-informatiewetenchappen en aardobservatie)
–    Universiteit Utrecht (consortium-coördinator)

Met het  consortium geassocieerde partners zijn:

–    Climate Adaptation Services (CAS)
–    FutureWater
–    HydroLogic
–    Rabobank
–    Sweco Nederland
–    TNO
–    Weather Impact

Lees op: nl.cca.org meer over de strategie van de 14 kennisinstituten. Lees het artikel in de Volkskrant.

 

~ English version ~

 

Dutch climate experts join forces

Fourteen Dutch knowledge organisations have joined forces to provide government bodies and companies in the Netherlands and abroad with better policy advice on adapting to the enormous challenges posed by climate change. Today, they signed agreements to establish the Netherlands Consortium on Climate Change Adaptation (CCCA). The consortium will integrate knowledge and expertise from various sectors and disciplines. This will allow them to respond more effectively to the complex policy questions raised by rapid warming and in the context of global sustainable development goals.

Direct and indirect impacts of climate change

According to the 2015 Paris climate agreement, the world will need to adjust to serious consequences of global warming: rising sea levels, extreme heat, droughts, storms and extreme rainfall. Indirect consequences will affect all sectors of society: from spatial planning and infrastructure to banks and insurance companies, from agriculture and food security to safety and public health, from economic development and tourism to global migration.

All these indirect consequences, like possible adaptation measures, will influence each other as well. Adaptation measures tailored to one sector (such as water management) may work out less favourably in different sectors (such as agriculture or public health). Adaptations on a national scale, such as major water infrastructure projects, may cause problems on a local scale.

For this reason, there is a great need for policy advice that combines and integrates knowledge from different fields, sectors and government levels. Smarter advice could bring measures that reinforce rather than weaken each other. Those could tie in more closely with the needs of governments and companies in the Netherlands and Europe, as well as those in Asian, African and American countries that will be greatly affected by global warming while having much fewer resources. Over the coming decades, global investments in well-substantiated adaptation projects will involve many hundreds of billions of Euros.

CCCA: a broad coalition of experts

The CCCA brings together a wide spectrum of experts and disciplines. The growing list of consortium members and partners includes leading Dutch universities, institutes and companies that focus on climate change. All these members and partners collaborate with colleagues abroad, which considerably increases the knowledge consortium’s reach even more.

The consortium will found its work on eight themes and cross-cutting issues, which vary from water management, infrastructure and urban planning to public health, finances, law and governance.
At its launch the consortium involves fourteen organisations, a number that will grow in coming years. Seven of them will give the consortium formal shape by means of a ‘field office’ that will create joint projects. Within these projects, the field office will ensure that knowledge and practical experience of the various partners, sectors and disciplines will be combined, integrated and tailored to the needs of local and national governments, companies and NGOs, both in the Netherlands and the rest of the world.

The following organisations have joined the consortium as members:

–    Climate-KIC Benelux (part of the European Institute of Innovation and Technology)
–    KNMI (Royal Netherlands Meteorological Institute)
–    KWR Watercycle Research Institute
–    NIOZ (Royal Netherlands Institute for Sea Research)
–    RIVM (National Institute for Public Health and the Environment)
–    University of Twente (Faculty of Geo-Information Science and Earth Observation)
–    Utrecht University (consortium co-ordinator)

The following organisations have signed on as associated partners:

–    Climate Adaptation Services (CAS)
–    FutureWater
–    HydroLogic
–    Rabobank
–    Sweco Nederland

Read more about nl.cca.org >>>