~~~FOR ENGLISH READ BELOW~~~

Biochemicus Helge Niemann was altijd al gefascineerd door de omzetting van belangrijke, maar ‘onconventionele’ koolstofmoleculen, zoals methaan, olie en plastics en hun rol in de voedselkringloop in de zee. Met hetzelfde enthousiasme wil Niemann de UU-NIOZ samenwerking versterken en gaat hij werken met verschillende onderzoeksgroepen: voornamelijk met de organisch geochemici van Aardwetenschappen, en met de atmosfeerwetenschappers en oceanografen van de Faculteit Bètawetenschappen.

Bijdragen aan onderwijs en onderzoek
“Met deze leerstoel wil ik mijn kennis overdragen aan de volgende generatie”, zegt Niemann. “Ik hoop dat ik studenten kan verleiden onderzoek te gaan doen in een van de vele samenwerkingen tussen de Universiteit Utrecht en NIOZ. Mijn expertise zal draagt hopelijk bij aan het excellente onderzoek van het departement Aardwetenschappen. Ik verwacht dat de al bestaande banden met collega’s van Universiteit Utrecht sterker zullen worden en dat nieuwe samenwerkingen ontstaan. Ik ben ervan overtuigd dat dit soort tweeledige posities onderzoek op zowel de universiteit als NIOZ gaan versterken. Bijvoorbeeld dat wetenschappers vaker gebruik kunnen maken van de mooie onderzoeksfaciliteiten van beide organisaties."

Helge Niemann  Foto: NIOZ
Helge Niemann appointed as professor Microbial and isotope biogeochemistry

As of 1 March 2019 dr Helge Niemann, who already is an established senior scientist at the Royal Netherlands Institute for Sea Research (NIOZ),  has been  appointed as extraordinary professor for the chair Microbial and isotope biogeochemistry at the Earth Sciences department of Utrecht University. “I am excited to use this opportunity to pass on my knowledge to the next generation.”
 

Biochemist Helge Niemann has always been intrigued by the transformation of important but ‘unconventional’ carbon substrates such as methane, oil and plastics and their fate in aquatic food web structures. With the same enthusiasm Niemann will strengthen the UU-NIOZ collaboration and will work with multiple research groups, in particular the organic and biogeochemists of Earth Sciences, as well as atmospheric researchers and oceanographers at the Faculty of Science.

Contribute to education and research
“I am excited to use this opportunity that I have now with this chair allowing me to pass on my knowledge to the next generation”, says Niemann. “I hope I can attract students to conduct research in the many collaborative programmes that exists between Utrecht University and NIOZ. My expertise will hopefully add to the excellence of the Earth Sciences department and I foresee that the links I already forged with colleagues at Utrecht University will get stronger and that new collaborations will develop. I’m convinced that these kind of dual positions will intensify research at both the university and NIOZ. For example scientists have better opportunities to make use of the excellent facilities at both institutions more frequently.”