~~ scroll naar beneden voor Nederlands ~~ for Dutch scroll down ~~

Collage by the design team
Coastal research from Zeeland

"The challenges facing Zeeland are great," says ecologist Jim van Belzen and co-submitter of the plan. "But in this plan we show that it is basically possible to make the forces of nature work for us. We should support nature technically, instead of working against it with technological interventions such as high dykes." The submission from the architects and researchers talks about 'moving with' the natural forces of the delta system, 'cranking up' natural processes, and 'harnessing' the natural forces acting on the coast.

Building with nature

With our support, nature can provide an attractive and safe living environment. Van Belzen: "I am convinced we want to live in it. But for that, we as Zeelanders have to jointly explore the future. We have to talk to each other. It would be nice if we don't let ourselves be led by fears we may have, but dare to look further together."

Future-proof deltas

Over the next few years, Zeeland will become a so-called "living lab" for future-proof deltas with the Delta Climate Center (DCC). DCC's mission is to develop and connect knowledge on the transitions to a sustainable, climate-resilient and prosperous delta. "These landscape plans could be an inspiration for the work of the DCC," says researcher and advisor to the plan, Johan van de Koppel.

Eo Wijers Prize

The Eo Wijers Prize competition is a prestigious award for landscape development in the Netherlands. Best known is the winning Plan Ooievaar, which was at the basis of 'Room for the Rivers' (Ruimte voor de rivieren), bringing about a major landscape redevelopment to improve landscape quality and water safety in the river area. Zeeland is participating for the first time in this 12th round of the competition, and the winners put forward a plan for the Zeeland delta that is as daring as it is ambitious.


Meebewegen met en benutten van natuurkrachten in de Zeeuwse delta

Landschapsplan wint Eo Wijersprijs

De regionale finale van de Eo Wijers Prijsvraag 2022-2023 voor midden Zeeland is gewonnen door een samenwerking van Bureau B+B urbanism and landscape architecture, RO&AD Architecten en het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ). In hun inzending ‘Een ontdekkingsreis naar Nieuw Zeeland’ schetsen ze hoe de Zeeuwen de uitdagingen van zeespiegelstijging en klimaatverandering aan kunnen gaan  door de natuur te omarmen, en zo hun provincie als fijne plek om te wonen te behouden. Het team gaat door naar de landelijke finale op 12 oktober.

Zeeuws kustonderzoek

“De uitdagingen waar Zeeland voor staat zijn groot,” zegt ecoloog Jim van Belzen en mede-indiener van de inzending. “Maar we laten in dit plan zien dat het in principe mogelijk is om de krachten van de natuur voor ons te laten werken. We moeten de natuur technisch ondersteunen, in plaats van deze tegen te werken met technologische ingrepen zoals hoge dijken.” De inzending van de architecten en onderzoekers spreekt over ‘meebewegen’ met de natuurkrachten van het deltasysteem, het ‘aanzwengelen’ van natuurlijke processen, en het ‘benutten’ van de natuurkrachten die op de kust werken.

Bouwen met de natuur

De natuur kan met onze steun zorgen voor een aantrekkelijke en veilige leefomgeving. Van Belzen: “ik ben ervan overtuigd dat we daarin willen wonen. Maar daarvoor moeten wij als Zeeuwen samen op ontdekking. We moeten met elkaar in Zeeland in gesprek gaan. Het zou mooi zijn als we ons niet laten leiden door angsten die we mogelijk hebben, maar samen verder durven te kijken”.

Toekomstbestendige delta’s

Zeeland wordt de komende jaren een zogenaamd “living lab“ voor toekomstbestendige delta’s met het Delta Climate Center (DCC). Het DCC heeft als missie het ontwikkelen en verbinden van kennis over de transities naar een duurzame, klimaatbestendige en welvarende delta. “Deze landschapsplannen zouden een inspiratie kunnen zijn voor het werk van het DCC,” zegt onderzoeker en adviseur van het plan, Johan van de Koppel.

Eo Wijersprijs

De Eo Wijers Prijsvraag is een prestigieuze prijs voor landschappelijke ontwikkeling in Nederland. Het meest bekend is het winnende Plan Ooievaar dat aan de basis stond van Ruimte voor de Rivieren en daarmee een belangrijke landschappelijke herinrichting tot het verbeteren van de landschappelijke kwaliteit en waterveiligheid in het rivierengebied tot stand bracht. Zeeland doet voor het eerst mee in deze 12de ronde van de prijsvraag, en de winnaars zetten een even gedurft als ambiteus plan neer voor de Zeeuwse delta.