Education and research

The DCC will get to work on education and research on water and energy management, and on new forms of food provision. For mbo (secondary vocational education), hbo (universities of applied science) and university students, the DCC develops an ongoing learning line. Besides, there will be new degree programmes at Zeeland-based knowledge institutions. In research, the focus is on the themes of water, energy, food and biological resources. The DCC will also stimulate business development and start-ups concerned with water, food and energy. The Zeeland delta is the ‘living lab’: with various parties,  the Delta Climate Center collaborates around solutions to climate and sustainability issues in Zeeland and in delta’s worldwide.
 

Unique collaboration

The founders of the DCC are the NIOZ, Scalda, HZ University of Applied Sciences, University College Roosevelt, Wageningen University & Research and Utrecht University. NIOZ director Han Dolman is closely involved in the establishment of the DCC: "The DCC is special because stakeholders will be involved throughout the research process. Researchers, businesses and societal partners will work together on research questions from the start, and constant discussions and adjustments will take place during this process of co-creation. Such collaboration is necessary in order to properly solve the questions related to the major future transitions of food and safety in the Zeeland delta. It is also truly unique for mbo, hbo, NIOZ and the universities to cooperate in the field of research. The DCC offers great opportunities to strengthen the Zeeland knowledge infrastructure." NIOZ will appoint three tenure track researchers who will conduct the research and supervise PhD students along with our co-founders.


Impact for Zeeland

The location of the DCC is the Kenniswerf in Vlissingen. The expected impact for Zeeland is big: new jobs, an expansion of the number of degree programmes, an increase of the number of students, an improved knowledge infrastructure and a positive effect on businesses and start-ups. Research projects are set up and carried out in close consultation with the Zeeland corporate world, social organisations and governments.

The founding of the DCC in Vlissingen is a part of the compensation package ‘Wind in de Zeilen’ from the Dutch national government for not realising a Marine Corps base in Vlissingen. The DCC will start operations in mid 2023. In the upcoming months, work will be done on matters such as appointing an academic director and a business director, housing and the further working out of the plans for education and research.

 

Groen licht voor Delta Climate Center in Vlissingen

NIOZ doet mee met uniek samenwerkingsverband in de Zeeuwse delta

Wereldwijd wonen meer dan 500 miljoen mensen in delta’s. De leefbaarheid in delta’s staat onder druk door onder andere zeespiegelstijging en aantasting van ecosystemen. Hoe creëren we duurzame, klimaatbestendige en welvarende delta’s? Over die vraag gaat het Delta Climate Center (DCC) zich buigen. Het NIOZ is één van de zes oprichters van het centrum dat halverwege 2023 van start gaat in Vlissingen. Het centrum start met een budget van 88 miljoen euro, afkomstig van de rijksoverheid en de provincie Zeeland.


Onderwijs en onderzoek

Het DCC gaat aan de slag met onderwijs en onderzoek over water- en energiebeheer en over nieuwe vormen van voedselvoorziening. Voor studenten van het mbo, hbo en wo ontwikkelt het DCC een doorlopende leerlijn. Daarnaast komen er nieuwe opleidingen bij Zeeuwse kennisinstellingen. In het onderzoek ligt de focus op de thema’s water, energie, voedsel en bio-grondstoffen. Ook stimuleert het DCC business-development en startups die zich bezighouden met water, voedsel en energie. De Zeeuwse delta is het living lab van het DCC: met verschillende partijen wordt hier gezamenlijk gewerkt aan oplossingen voor klimaat- en duurzaamheidsvraagstukken in delta’s.
 

Unieke samenwerking

De oprichters van het DCC zijn het NIOZ, Scalda, HZ University of Applied Sciences, University College Roosevelt, Wageningen University & Research en de Universiteit Utrecht. Han Dolman is namens het NIOZ nauw betrokken bij de oprichting van het DCC: “Het DCC is bijzonder omdat tijdens het hele proces van onderzoek er stakeholders, dus belanghebbenden, betrokken worden. In dit proces van co-creatie werken onderzoekers vanaf het begin samen met de partners uit het bedrijfsleven en  de maatschappij aan de vraagstelling van het onderzoek en vindt er voortdurend discussie en bijstelling plaats. Dit is nodig om de vragen op het gebied van de grote toekomstige transities van voedsel en veiligheid in de Zeeuwse delta goed op te lossen. Daarnaast is de samenwerking tussen mbo, hbo en NIOZ en de andere, universitaire instellingen op het gebied van onderzoek echt uniek. Het DCC biedt grote mogelijkheden om het Zeeuwse kennislandschap te versterken.”
Het NIOZ zal drie tenure track onderzoekers aanstellen die samen met onze mede-oprichters het onderzoek gaan verrichten en promovendi zullen begeleiden.


Impact voor Zeeland

De vestigingsplaats van het DCC is de Kenniswerf in Vlissingen. De verwachte impact voor Zeeland is groot: nieuwe arbeidsplaatsen, uitbreiding van het aantal opleidingen, een toename van het aantal studenten, een verbeterde kennisinfrastructuur en een positief effect op het vestigingsklimaat. Onderzoeksprojecten worden in nauw overleg met het Zeeuwse bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en overheden opgezet en uitgevoerd.

De oprichting van het DCC in Vlissingen is onderdeel van het compensatiepakket van het Rijk voor het niet realiseren van een marinierskazerne in Vlissingen. Medio 2023 gaat het DCC van start. De komende maanden wordt gewerkt aan onder andere het aanstellen van een wetenschappelijk directeur en een zakelijk directeur, de huisvesting en aan het verder uitwerken van de plannen voor onderwijs en onderzoek.