Deze investeringsimpuls is een passende invulling die tegemoet komt aan de wens van het Rijk om vanuit de regio ook te investeren in versterking daarvan. Het Rijk investeert namelijk 35 miljoen euro voor versterking van leefbaarheid, kennis en innovatie en het voorzieningenniveau voor bedrijven in Zeeland, zo werd donderdag 8 maart j.l. bekend.

Met de aankoop van de locatie verstevigt een excellente onderzoeksgroep van het NIOZ die werkt aan delta-gerelateerde wetenschappelijke vraagstukken haar binding met de regio;
Voorbeelden van relevante wetenschappelijke projecten zijn het herstel van mosselbedden samen met ondernemers uit Yerseke, onderzoek naar de ontwikkeling van een ontpolderde Hedwige polder, en de ecologische effecten van uitwisseling Oosterschelde met de Grevelingen (Flakeesche spuisluis). Ook de innovatieve oplossingen van het NIOZ om waterveiligheid te combineren met duurzame voedsel en energieproductie in de Delta en het NIOZ zeespiegelcentrum zijn in Zeeland bij uitstek op hun plaats. Bovendien gaat het NIOZ-onderzoek in Yerseke hand in hand met het onderwijs van Scalda (MBO), Hogeschool Zeeland en University College Roosevelt, bijvoorbeeld in het Joint Research Center in Middelburg.

Verantwoordelijk portefeuillehouder de Kunder hecht groot belang aan de aanwezigheid van een wetenschappelijk instituut in de gemeente Reimerswaal en daarmee een directe verbinding met onderwijs en is dan ook zeer tevreden met het bereikte resultaat.

Prof. dr. Henk Brinkhuis, directeur van het NIOZ is verheugd over de aankoop van de locatie in Yerseke omdat die goede perspectieven biedt op continuering van deze NIOZ-locatie en verder momentum geeft aan de maritieme samenwerking in Zeeland en Vlaanderen.

De principeovereenkomst dient nog te worden vastgesteld in de gemeenteraad van half april. Ook worden voorwaarden nog verder uitgewerkt.
 

ENG | The municipality of Reimerswaal sells the Yerseke location to NIOZ

The Municipality of Reimerswaal has reached an agreement with the management of the NIOZ; Reimerswaal wants to contribute to the future of the institute by selling it to NIOZ (and in doing so, offers a financial helping hand). This regional initiative follows Dutch national government policy to invest in the liveability, knowledge and innovation, and the level of facilities for businesses in Zeeland.

With the acquisition of the location, the NIOZ department of Estuarine and Delta Systems (EDS) will strengthen its ties with the southern Dutch Delta, giving additional momentum to maritime cooperation in Zeeland and Flanders.

Examples of regional scientific projects are the restoration of mussel beds together with entrepreneurs from Yerseke, research into the development of an unpoldered Hedwige polder, and the ecological effects of Eastern Scheldt - Grevelingen exchange (Flakeesche spuisluis). 
NIOZ's innovative solutions for combining flood safety with sustainable food and energy production in the Delta and the NIOZ sea level center are also ideally situated in Zeeland. Moreover, the NIOZ research in Yerseke goes hand in hand with education at Scalda, Hogeschool Zeeland and University College Roosevelt, for example in the Joint Research Center in Middelburg.

The agreement must first be established in the municipal council in mid-April.