~~ for Dutch scroll down ~~

Mayor ot Texel, Michiel Uitdehaag with Henk Brinkhuis. Photo: NIOZ

In his speech, Mayor Michiel Uitdehaag mentioned that Henk Brinkhuis has had a great, positive influence on the continuation of the Royal NIOZ on Texel. "He has also made an important contribution to the positive image of Texel in the marine sciences and economy and has done considerably more than was expected of him in this position. As the third largest employer on Texel, the NIOZ has a major impact on Texel, the NIOZ harbor and local employment." 

Rock solid 
"Through his inventiveness, persuasiveness and foresight, sustainable funding of the Royal NIOZ has been established. This has ensured the continued existence of the NIOZ for decades to come and reaffirmed the institute's prominent position. The headquarters of the Royal NIOZ on Texel has thus been given a rock-solid foundation." 

Exceptional collaboration 
"Partly due to Henk’s efforts, the NIOZ polder is now surrounded by a full-scale dike according to the standards of the Dutch flood protection program. As a result, the NIOZ buildings and the NIOZ harbor will be protected from the sea for the next century. The collaboration between the Royal NIOZ, the municipality of Texel and the major contribution of the NWO in this respect are truly exceptional." 

Renewal of research fleet 
"Also, under the management of the Royal NIOZ, the national research fleet is being completely renewed. Within five years, three new research vessels will be built and delivered. This will safeguard the position of the Royal NIOZ as a leading seagoing research institute. This will also help the Netherlands to remain at the top of international oceanographic research. Henk Brinkhuis' powers of persuasion, which were necessary for to achieve this, are unparalleled." 

National and international promotion of Texel 
Before proceeding with the presentation of the medal of honor, the mayor thanked Henk Brinkhuis for his engaging personality and the ways in which he collaborated with the municipality and promoted Texel nationally and internationally as an island where scientific research is conducted. 

About the Medal of Honor 
The Medal of Honor of Texel has existed since 1953 and has since been awarded 31 times, 23 times to individuals and 8 times to organizations. 

The honorary medal can be awarded as proof of great appreciation and gratitude for special services to the municipality or the community. According to the municipality, Mr. Brinkhuis more than meets these criteria because of his role and significance for the Texel community. This makes him "bearer of the Medal of Honor of the Municipality of Texel". 

Henk Brinkhuis continues at NIOZ as a researcher 
After completing two terms of office of five years each, Prof. Dr. Henk Brinkhuis, formally handed over the directorship to his successor Prof. Dr. Han Dolman in November 2021. Henk Brinkhuis remains associated with NIOZ (and Utrecht University) as a researcher. In addition, he is now chairman of the international scientific forum of the global International Ocean Discovery Program (IODP).


Oud-directeur NIOZ Henk Brinkhuis ontvangt erepenning gemeente Texel 

Op vrijdag 3 juni 2022 heeft Prof. Dr. Henk Brinkhuis bij zijn formele afscheidsevenement als directeur van het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ) de Erepenning ontvangen van de gemeente Texel.  Burgemeester Michiel Uitdehaag reikte de Erepenning uit als blijk van grote waardering en dankbaarheid voor de verdiensten van Henk Brinkhuis voor Texel.  

In zijn toespraak benoemde burgemeester Michiel Uitdehaag dat Henk Brinkhuis als directeur een grote, positieve invloed gehad op voortbestaan van het Koninklijk NIOZ op Texel. “Hij heeft hierbij ook een belangrijke bijdrage geleverd aan het positieve imago van Texel op marien-wetenschappelijk en economisch gebied en aanzienlijk méér gedaan dan van hem in deze functie verwacht werd. Als derde werkgever van Texel, heeft het NIOZ een grote uitstraling heeft voor Texel, de NIOZ-haven en de lokale werkgelegenheid.” 

Rotsvaste basis 
“Door zijn inventiviteit, overtuigingskracht en vooruitziende blik is een duurzame financiering van het Koninklijk NIOZ tot stand gekomen. Hiermee is het voortbestaan voor de komende decennia gewaarborgd en is de vooraanstaande positie van het instituut herbevestigd. De hoofdvestiging van het Koninklijk NIOZ op Texel heeft hierdoor een rotsvaste basis gekregen.” 

Uitzonderlijke samenwerking 
“Mede door zijn inzet is de NIOZ-polder nu omgeven door een volwaardige dijk volgens de normen van het hoogwaterbeschermingsprogramma. Hierdoor zijn de NIOZ-gebouwen en de NIOZ-haven met het ontwikkelingsgebied de komende eeuw beschermd tegen de zee. De samenwerking tussen het Koninklijk NIOZ, de gemeente Texel en de grote bijdrage van het NWO hierbij zijn uitzonderlijk.” 

Vernieuwing onderzoeksvloot 
“Ook wordt de nationale onderzoeksvloot onder beheer van het Koninklijk NIOZ compleet vernieuwd. Binnen vijf jaar worden drie nieuwe onderzoekschepen gebouwd en opgeleverd. Hiermee is de positie van het Koninklijk NIOZ als leidend zeevarend onderzoeksinstituut gewaarborgd. Nederland kan mede hierdoor in de internationale top van het oceanografisch onderzoek blijven verkeren. De overtuigingskracht van Henk Brinkhuis, die hiervoor nodig was, is ongeëvenaard.” 

Nationale en internationale promotie van Texel 
Alvorens over te gaan tot de uitreiking van de erepenning, bedankte de burgemeester Henk Brinkhuis voor de manier waarop hij met zijn innemende persoonlijkheid heeft samengewerkt met de gemeente en Texel nationaal en internationaal gepromoot als eiland waar wetenschappelijk onderzoek wordt gedaan. 

Over de Erepenning 
De Erepenning van de gemeente Texel bestaat sinds 1953 en is sindsdien 31 keer uitgereikt, 23 keer aan personen en 8 keer aan organisaties. 

De erepenning kan worden toegekend als bewijs van grote waardering en dankbaarheid wegens bijzondere verdiensten voor de gemeente of de gemeenschap. De heer Brinkhuis voldoet volgens de gemeente ruimschoots aan deze criteria vanwege zijn rol en betekenis voor de Texelse samenleving. Hij wordt hiermee “drager van de Erepenning van de gemeente Texel”. 

Henk Brinkhuis blijft aan NIOZ verbonden 
Prof. Dr. Henk Brinkhuis heeft na het volbrengen van twee zittingstermijnen van elk vijf jaar, in november 2021 het directeurschap al formeel overgedragen aan zijn opvolger Professor Dr Han Dolman. Henk Brinkhuis blijft als onderzoeker aan de Universiteit Utrecht en het NIOZ verbonden. Daarnaast is hij inmiddels begonnen als voorzitter van het internationaal wetenschappelijk forum van het wereldomvattende International Ocean Discovery Program (IODP).