~ For Dutch, scroll down ~

Joyce Ten Holter started in September. In the upcoming period she will set up the organization of the Delta Climate Center and provide business leadership for the organization. Together with Albert Klein Tank, she is also developing the strategy for a solid and lasting knowledge position for the center.

Ten Holter has extensive experience in building bridges between the public sector, businesses, and research and education, something that is also of great importance at the Delta Climate Center. In Moscow, among other things, she set up a new office for Science and Technology as part of the Ministry of Economy and Climate's global innovation network. After working in the public sector for 11 years, Ten Holter made the transition to academia in 2015. Her responsibilities included setting up the Amsterdam University’s new Institute for Advanced Study.

She is also building something new in Vlissingen, where she now lives. "What particularly motivates me is that the Delta Climate Center focuses on making impact, both in Zeeland and worldwide. An issue like climate adaptation requires far-reaching cooperation; in the knowledge chain between MBO-HBO-WO and between different disciplines. This is certainly not easy, but it is the only way forward when it comes to the major transitions we face as a country. With Zeeland as our living lab, together with businesses, social organizations, governments and residents, we can create something unique. Socially relevant and innovative in many ways."

Joyce Ten Holter

Scientific director

Albert Klein Tank starts as scientific director of the Delta Climate Center on January 1. He will translate the substantive principles and frameworks for research, education and impact into daily practice. "We want to build on the work of the six founders and many others in the region. We emphasize a transdisciplinary approach required to find innovative solutions and seize opportunities for a sustainable future," Klein Tank said.

The climate scientist currently works in the United Kingdom. He is director of the Met Hadley Centre for Climate Science and Services and a professor at the University of Bristol. Before that, he worked at the Royal Netherlands Meteorological Institute. He is internationally known for his analyses of climate trends and creation of national climate scenarios.

In addition to being scientific director of the Delta Climate Center, Klein Tank will become professor of "Sustainable transitions for river deltas in a changing climate" at Utrecht University. Here he will focus on the interplay of water management, food safety and energy security under changing weather and climate conditions.       

Albert Klein Tank

Joining forces

The Delta Climate Center in Vlissingen is a collaboration between the six educational and knowledge institutions, the so-called founders: Scalda, HZ University of Applied Sciences, University College Roosevelt, NIOZ Sea Research, Utrecht University and Wageningen University and Research. They join forces to contribute, through research and education, to a sustainable future for deltas around the world. In Zeeland's delta, the center develops innovative solutions, in co-creation with companies, governments and residents. Researchers from a wide range of disciplines and students from secondary and higher vocational schools and universities are working together on regional climate transitions. The central themes are water, energy, food and bio-resources.

The Delta Climate Center in Vlissingen is part of the "Wind in de Zeilen" compensation package from the state for not realizing a marine barracks in Vlissingen.


Delta Climate Center in Vlissingen krijgt steeds meer vorm

Wereldwijd wonen meer dan 500 miljoen mensen in delta’s zoals Zeeland. De leefbaarheid van deze deltagebieden staat onder druk, onder andere door klimaatverandering, zeespiegelstijging en verlies aan biodiversiteit. De vraag hoe we delta’s veilig en toekomstbestendig kunnen maken staat centraal in het Delta Climate Center. Het nieuwe centrum in Vlissingen heeft een tweehoofdige directie. Albert Klein Tank is wetenschappelijk directeur, Joyce Ten Holter is zakelijk directeur.

Joyce Ten Holter is in september begonnen. Zij zet de komende tijd de organisatie van het Delta Climate Center op poten en geeft zakelijk leiding aan de organisatie. Samen met professor Albert Klein Tank ontwikkelt ze bovendien de strategie voor een stevige en blijvende kennispositie van het centrum.

Ten Holter heeft veel ervaring met het bouwen van bruggen tussen de publieke sector, bedrijven en onderzoek en onderwijs, iets wat bij het Delta Climate Center ook van groot belang is. In Moskou zette ze onder meer een nieuw kantoor op voor Wetenschap en Technologie als onderdeel van het wereldwijde innovatienetwerk van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Na elf jaar te hebben gewerkt in de publieke sector maakte Ten Holter in 2015 de overstap naar de academische wereld. Ze was onder meer verantwoordelijk voor de opzet van het nieuwe Institute for Advanced Study van de Universiteit van Amsterdam.

Ook in Vlissingen, waar ze inmiddels woont, bouwt ze aan iets nieuws. “Wat mij bijzonder motiveert is dat het Delta Climate Center impact maken centraal stelt, zowel in Zeeland als wereldwijd. Een vraagstuk als klimaatadaptatie vraagt om verregaande samenwerking; in de kennisketen tussen mbo-hbo-wo en tussen verschillende vakgebieden. Dat is zeker niet makkelijk, maar wel de enige weg vooruit als het gaat om de grote transities waar we als land voor staan. Met Zeeland als ons living lab kunnen we samen met bedrijven, maatschappelijke organisaties, overheden en inwoners iets unieks neerzetten. Maatschappelijk relevant en op vele vlakken vernieuwend.”

Wetenschappelijk directeur

Albert Klein Tank begint op 1 januari als wetenschappelijk directeur van het Delta Climate Center. Hij vertaalt de inhoudelijke uitgangspunten en kaders voor het onderzoek, onderwijs en impact naar de dagelijkse praktijk. “We willen voortbouwen op het werk van de zes founders en vele anderen in de regio. We leggen de nadruk op een transdisciplinaire aanpak die is vereist om innovatieve oplossingen te vinden en kansen te benutten voor een duurzame toekomst”, aldus Klein Tank.

De klimaatwetenschapper werkt nu nog in het Verenigd Koninkrijk. Hij is directeur van het Met Hadley Centre for Climate Science and Services en hoogleraar aan de University of Bristol. Daarvoor werkte hij bij het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut. Hij staat internationaal bekend om zijn analyses van klimaattrends en het maken van nationale klimaatscenario’s.

Naast wetenschappelijk directeur van het Delta Climate Center wordt Klein Tank hoogleraar ‘Duurzame transities voor rivierdelta’s in een veranderend klimaat’ aan de Universiteit Utrecht. Hier richt hij zich op het samenspel van watermanagement, voedselveiligheid en energiezekerheid bij veranderende weer- en klimaatcondities.        

Bundelen van krachten

Het Delta Climate Center in Vlissingen is een samenwerking tussen de zes onderwijs- en kennisinstellingen, de zogenoemde founders: Scalda, HZ University of Applied Sciences, University College Roosevelt, NIOZ Zeeonderzoek, Universiteit Utrecht en Wageningen University and Research. Zij bundelen hun krachten om, door middel van onderzoek en onderwijs, bij te dragen aan een duurzame toekomst voor delta’s over de hele wereld. In de Zeeuwse delta ontwikkelt het centrum innovatieve oplossingen, in co-creatie met bedrijven, overheden en inwoners. Onderzoekers uit een breed scala aan disciplines en studenten van het mbo, hbo en wo gaan samen aan de slag met regionale klimaattransities. De centrale thema’s zijn water, energie, voedsel en bio-grondstoffen.

Het Delta Climate Center in Vlissingen is onderdeel van het compensatiepakket ‘Wind in de Zeilen’ van het Rijk voor het niet realiseren van een marinierskazerne in Vlissingen.