Fieldwork along the chinese coast.

~~ for Dutch scroll down ~~

Climate zones
Peng and colleagues sampled bivalves at 21 sites along the Chinese coast from the city of Dongliaodao in the tropical south, to the mudflats of Yalu Jiang, more than 2000 km further north and ice-covered for several months in winter. “At 19 out of these 21 sites, commercially exploited species dominated”, Peng saw. “In the naturally occurring species, we still recognized the natural gradient with highest diversity in the tropics and lowest diversity in the north. However, the same commercially exploited species were found in all regions, regardless the climatic conditions. Also, the commercial species dominated almost all mudflat communities.”

Shrimp fisheries
One of the dominant species nowadays is Potamocorbula laevis. Peng: “At some locations, this bivalve represented 95% of the biomass.” This is not necessarily due to the culturing of this bivalve. “The intensive fishing for shrimps has almost eradicated a natural enemy of the small fragile juveniles of this bivalve. Possibly, this lack of predators has now favored P. laevis.”

Blessing in disguise
The eradication of the south to north biodiversity gradient and the dominance of commercially exploited bivalve species may be a blessing in disguise for migratory birds along the Chinese coast. Peng: “At sites where there’s a lot of p. laevis now, migratory birds like red and great knots find a lot of food as they refuel during their migrations between Australia and the tundra areas of northeast Russia. But the more general point raised by this study is the immensity of the role of human activities in determining coastline biodiversity. Where once there was a strong climate gradient in biodiversity, aquaculture and fisheries have favored uniformity now.”

Continuous sampling
“This extensive research along more than 18,000 km of Chinese coast builds on the Dutch tradition of studying mudflat ecosystems”, Theunis Piersma, researcher at NIOZ and promotor of PhD-student Peng as professor of global flyway ecology at the University of Groningen, says. “Sampling programs like SIBES in the Dutch Wadden Sea taught us the value of widespread and continuous sampling. In this study He-Bo Peng once again shows the value of documenting benthos at very large spatial scales, with sampling strategies developed in the Wadden Sea.”

Publication
Peng H-B, Chan Y-C, Compton TJ, et al. Mollusc aquaculture homogenizes intertidal soft-sediment communities along the 18,400 km long coastline of China. Divers Distrib. 2021;00:1-15, 
https://doi.org/10.1111/ ddi.13302

Group after fieldwork (photo was taken before COVID-19 measures).

Aquacultuur maakt eenheidsworst van Chinese kust

Door visserij en aquacultuur is de biodiversiteit langs meer dan 18 duizend kilometer Chinese kust aan het veranderen in een lange eenheidsworst. Dat concluderen de Groningse promovendus He-Bo Peng en collega’s in een artikel in het jongste nummer van het toonangevende tijdschrift Diversity and Distributions.

Klimaatzones
Peng en collega’s bemonsterden de scheldieren op 21 plekken langs de Chinese kust, van het uiterste, tropische zuiden bij de stad Dongliaodao, tot de ’s winters bevroren wadplaten van Yalu Jiang, 2000 km verderop in het boreale noorden Jiang. “Op maar liefst 19 van de bemonsterde plekken domineerden commerciële schelpdiersoorten”, stelt Peng. “Onder de natuurlijk voorkomende soorten zagen we nog een normale gradiënt in het voorkomen van verschillende soorten, van tropisch in het zuiden, naar een omgeving die ’s winters onder het ijs bedekt is in het noorden. De commerciële soorten hebben zich over de hele kust verspreid, ongeacht de klimaatzone.”

Garnalenvisserij
Een van de dominante soorten is tegenwoordig  het tweekleppige schelpdier Potamocorbula laevis. “Op sommige locaties maakte deze soort wel 95% van de biomassa van schelpdieren uit”, zag Peng. De onderzoeker denkt overigens niet dat dit alleen aan de kweek van deze soort te danken is. “Door de intensieve visserij op garnalen is een natuurlijke vijand van de scheldierlarven nagenoeg uitgeroeid. Misschien kunnen deze schelpdiertjes daardoor ieder jaar weer in hoge dichtheden veel wadplaten bezetten.”

Onbedoeld voordeel
De gevolgen van de intensieve visserij en de aquacultuur langs de Chinese kust kunnen onbedoeld een voordeel opleveren voor trekvogels langs de kust, veronderstelt Peng. “Op de plekken waar P. laevis in grote dichthedenvoorkomt, hebben trekvogels als de kanoet in ieder geval voldoende te eten op de trek tussen de overwinteringsgebieden in Australië en de broedgebieden op de Nieuw-Siberische eilanden en in het uiterste oosten van Rusland. Maar meer in het algemeen is het belangrijk om te zien dat de menselijke activiteiten langs de kust en enorm stempel drukken op de biodiversiteit. Waar je eens een klimaat-gradiënt zag in het voorkomen van schelpdieren, is nu de eenvormigheid troef.”

Stug doormonsteren
“Dit uitgebreide onderzoek langs meer dan 1800 km Chinese kust past in een aanpak die Nederlandse onderzoekers op steeds meer plaatsen met succes hebben toegepast”, zegt professor Theunis Piersma, onderzoeker bij NIOZ en als hoogleraar trekvogelecologie aan de Rijksuniversiteit Groningen en promotor van Peng. “In programma’s als SIBES in onze eigen Waddenzee hebben we geleerd dat het meer dan de moeite waard is om consequent over meerdere jaren en op meerdere plaatsen het bodemleven te bemonsteren. Ook nu heeft He-Bo Peng laten zien dat je door stug door te blijven monsteren verbluffende patronen aan het licht kunt brengen die anders waarschijnlijk onopgemerkt zouden blijven.”

Publication
Peng H-B, Chan Y-C, Compton TJ, et al. Mollusc aquaculture homogenizes intertidal soft-sediment communities along the 18,400 km long coastline of China. Divers Distrib. 2021;00:1-15, 
https://doi.org/10.1111/ ddi.13302