De Veni-laureaten zijn dr. Tamar Lok voor onderzoek naar de ontwikkeling van trekroutes van lepelaars en dr. Lorenz Meire voor onderzoek naar het afsmelten van de Groenlandse ijskap en het effect daarvan op de kustecosystemen. 

De ontogenie (ontwikkeling) van migratie: een samenspel van genen en omgeving
Dr. Tamar Lok, postdoc bij NIOZ-afdeling Coastal Systems Research (en gastmedewerker Dierecologie bij de RUG), gaat onderzoek doen naar de ontwikkeling van trekroutes van lepelaars. Een beter begrip van het belang van genen en omgeving in het vormen van trekroutes is van groot belang om te kunnen voorspellen hoe snel dieren hun trekroutes kunnen aanpassen aan veranderingen in hun omgeving. 
Lepelaars vertonen enorme individuele variatie in trekroutes, zowel in de richting waarin ze vliegen als de afstand die ze afleggen tussen broed- en overwinteringsgebied. Tamar gaat onderzoeken of deze variatie vooral bepaald wordt door variatie in de genen of door variatie in de omgeving die de vogels vóór en tijdens hun eerste trek naar het zuiden ervaren. Om de effecten van genen en omgeving uit elkaar te trekken zullen de onderzoekers kuikens laten opgroeien in verschillende omgevingen om ze vervolgens met geavanceerde zendertjes te volgen tijdens de trek. Informatie over de (sociale) omgeving die de jonge lepelaars tijdens hun eerste trek ervaren zal worden verzameld met hulp van natuurliefhebbers en burgerwetenschappers (“citizen science”) en via de zenders. Dit onderzoek vindt plaats in nauwe samenwerking met onderzoekers in Tour du Valat (Frankrijk), CNRS (Frankrijk) en de Universiteit van Aberdeen (Schotland). 

Het afsmelten van de Groenlandse ijskap en het effect op de kustecosystemen 
De Groenlandse ijskap smelt steeds sneller af en dit leidt tot een sterke toename in zoetwaterafvoer naar de kustzone. Met dit project onderzoekt dr. Lorenz Meire, postdoc bij NIOZ-afdeling Estuarine & Delta Systems de gevolgen van de smeltende gletsjers op het fysisch, chemisch en ecologisch functioneren van de Groenlandse kustecosystemen. 

In totaal dienden in deze Veni-ronde 1115 onderzoekers een ontvankelijk onderzoeksproject in voor financiering. Daarvan zijn er nu 154 (14%) gehonoreerd; waarvan twee projecten bij het NIOZ.

2 Veni grants for NIOZ researchers

The Netherlands Organisation for Scientific Research (NWO) has awarded a Veni grant worth 250,000 euros to 2 highly promising early career NIOZ scientists. The grant provides them with the opportunity to further elaborate their own ideas during a period of three years.

The ontogeny (development) of migration: an interplay of genes and environment
Dr Tamar Lok, post-doctoral researcher at the Coastal Systems department at NIOZ, and research associate at the Animal Ecology Group at University of Groningen, will investigate the development of migration routes of spoonbills. A better understanding of the importance of genes and environment in shaping migration routes is of key importance to predict how fast animals will be able to adapt their migration routes to changes in their environment. 
Spoonbills show enormous individual variation in migration routes, both in the direction they fly and distance they travel between breeding and wintering grounds. Tamar will investigate whether this variation is mainly driven by genetic variation or by variation in the environment experienced by the young birds prior and during their first southbound migration. To disentangle the effects of genes and environment, the researchers will raise chicks in contrasting environments and follow them during their first southbound migration using advanced tracking devices. Information on the (social) environment experienced by the young spoonbills will be collected through “citizen science” and via the tracking devices. This research takes place in close collaboration with researchers from Tour du Valat (France), CNRS (France) and the University of Aberdeen (Scotland). 

The melting of the Greenland Ice Sheet and its impact on coastal ecosystems
The Greenland Ice Sheet is melting at an unprecedented rate resulting in an increased freshwater discharge to the coastal zone. In this project Dr Lorenz Meire post-doctoral researcher at the NIOZ department Estuarine & Delta Systems, investigates the impact of this melting on the physical, chemical and ecological functioning of Greenland’s fjords.

A total of 1115 researchers submitted an admissible research project for funding during this Veni funding round. One hundred fifty-four (14%) of these have now received grants; two of them work at NIOZ.