Royal Netherlands Institute for Sea Research

Zon, maan én wind maken het wad dynamisch

~~~for english scroll down ~~~

Fysisch oceanograaf dr. Theo Gerkema doet metingen aan de waterbewegingen en verplaatsingen van slib in de Waddenzee. ‘Je kunt nu al in de getijdetabellen lezen wanneer het over zoveel jaar op een bepaalde plek hoog- of laagwater zal zijn. Maar dat betekent bepaald niet dat waterstanden en stromingen helemaal voorspelbaar zijn. Sterker nog: als wij met ons onderzoeksschip de RV Navicula op de Waddenzee metingen doen, dan leren we eigenlijk alleen maar iets over dat ene moment, bij die specifieke windcondities. Een volgende dag, met andere wind, kan alles er heel anders uitzien. Daarom combineren we de metingen vanaf het onderzoeksschip ook met berekeningen van een computermodel. Op die manier probeer ik te begrijpen wat een bepaalde windkracht en -richting met de stromingen doet.’

Zand, slib en voeding
Het getij is enorm belangrijk voor alles wat er verder op het wad gebeurt. Twee keer per dag komt er niet alleen een hele hoop water tussen de eilanden door de wadplaten op, er komen ook zand, slib en voedingsstoffen mee. Die voedingsstoffen zorgen er weer voor dat er algen kunnen groeien, en schelpdieren, vissen en vogels er voedsel kunnen vinden.’

Dynamiek
Eigenlijk weten we nog maar relatief kort hoe groot de invloed van de wind is op alles wat er rond de waterbewegingen in de Waddenzee gebeurt. Zo komt er regelmatig zoetwater uit de sluizen in de Afsluitdijk. Hoe dat zoete water vervolgens door de geulen en over de wadplaten wordt verdeeld, dat wordt vooral door de wind bepaald.’
‘Door de samenwerking met de verschillende kunstenaars in dit project ben ik toch ook weer een beetje anders naar het getij gaan kijken. Zij stelden inspirerende vragen die voor mij – nogmaals– benadrukten hoe dynamisch het wad is. Echt, geen getij is hetzelfde!’

Meer informatie over het onderzoek van Theo Gerkema vind je hier.

Sun, moon and wind combined make for dynamic mudflats

Physical oceanographer Dr Theo Gerkema measures water movements and silt transport in the Wadden Sea. ‘The tide tables already tell you when high or low tide will occur at a certain spot in so many years’ time. But this certainly doesn’t mean that water levels and currents are entirely predictable. What’s more: when we take measurements on the Wadden Sea with our research vessel Navicula, we’re actually only learning about that one specific moment, under those specific wind conditions. The next day, when the wind has changed, everything can look very different. This is why we also combine the measurements from the research vessel with calculations from a computer model. In this way I try to understand how a particular wind force and wind direction affects the currents.’

Sand, silt and nutrients
The tide is vital to everything that happens further up the mudflats. Huge volumes of water not only pass between the islands over the mudflats twice a day, but that water also carries along sand, silt and nutrients. These nutrients in turn enable algae to grow, and allow shellfish, fish and birds to find food there.’

Dynamics
‘We actually discovered only relatively recently how much influence the wind has on all of the water movements in the Wadden Sea. For example, fresh water comes regularly from the locks in the Afsluitdijk. How this fresh water is then distributed through the channels and over the mudflats is mainly determined by the wind.’ ‘By working with the various artists in this project, I also started to look at the tide a little bit differently. They asked inspiring questions that for me – once again – emphasised how dynamic the mudflats are. It’s true, no two tides are the same!’ 

More information about Theo’s work can be found here.