Royal Netherlands Institute for Sea Research

Het karakter van een kanoet

~~~ for english scroll down ~~~

Gedragsbioloog dr. Allert Bijleveld onderzoekt het gedrag van de kanoetstrandlopers, onder andere op het onbewoonde Waddeneilandje Griend. ‘De kanoet is een wadvogel die bij ons overwintert en in het hoge noorden van Canada en Groenland broedt. Op drooggevallen wadplaten zoekt hij naar schelpdieren, zoals de kokkel of het nonnetje, die hij in zijn gespierde maag kraakt.’

Kanoeten en kanoeten
‘Net als tussen de objecten van Marcella Kuiper, heb je ook tussen kanoeten veel verschillen, al zien de vogels er voor ons op het eerste gezicht allemaal hetzelfde uit: een wat plomp, grijs wadvogeltje van ongeveer een ons, met een forse snavel waarmee hij de schelpen uit de wadbodem vist. In de loop van het voorjaar kleuren de vogels langzaam rood, wat op de arctische toendra met al zijn rode planten een goede schutkleur is.’ 

Nieuwsgierig
‘De verschillen tussen kanoeten zitten vooral in hun karakter en in hun maag. Sommige zijn heel ondernemend en zijn – heel kieskeurig – altijd op zoek naar de beste prooien, met veel vlees en relatief weinig schelp. Die vogels hebben dan ook niet zo’n sterke maag nodig om de schelpen te kraken. Andere vogels zijn wat voorzichtiger. Die blijven het liefst op bekend terrein en hebben ook een sterkere maag nodig, omdat ze niet per se de beste, dunne schelpen te pakken kunnen krijgen.’
‘In mijn onderzoek probeer ik een verband te vinden tussen het karakter en het gedrag van de vogels. Ik doe dat op de eerste plaats uit wetenschappelijke nieuwsgierigheid. Die primaire nieuwsgierigheid en vooral ook de verwondering over de vogels bleek ik te delen met kunstenares Marcella Kuiper. Vroeg of laat kan de kennis die ik op deze manier verzamel hopelijk ook van pas komen als we de kanoet en de Waddenzee beter willen beschermen.’

Meer informatie over het onderzoekswerk van Allert vind je hier.

The character of the knot

Behavioural biologist Dr Allert Bijleveld studies knot behaviour at sites such as the uninhabited island of Griend in the Wadden Sea. ‘The knot is a wading bird that overwinters here and breeds in the far north of Canada and Greenland. It forages on the exposed tidal flats for shellfish such as cockles or clams, which it crushes in its muscular gizzard.’

Not all knots are the same

‘Just like the objects that are part of Marcella Kuiper’s artworks, knots are very different, although at first sight the birds all look the same to us: a rather dumpy little grey wader, weighing around an ounce, with a long beak that it uses to fish shells from the mud. In spring the birds slowly turn red, which is a good camouflage colour on the Arctic tundra with all of its red flora.’

Curiosity

‘The differences between knots lie mainly in their characters and their gizzards. Some are very enterprising birds and, because they are very picky, are always looking out for the best prey, with a relatively high meat-to-shell ratio. These birds don’t need such a strong gizzard to crush the shells. Other birds are more cautious. They prefer to stay on familiar territory and also need a stronger gizzard because they can’t always find the best, thinnest shells.’

‘In my research I try to find a connection between the birds’ character and behaviour. I do this primarily out of scientific curiosity. I found that I shared this basic curiosity and especially my admiration of the birds with the artist Marcella Kuiper. Sooner or later, I hope the information I am gathering will also be useful in efforts to better protect the knot and the Wadden Sea.’

More information about Allert’s research can be found here.