Royal Netherlands Institute for Sea Research

MATCHMAKINGSBIJEENKOMST NWA-ORC 6 NOVEMBER 2020

Initiatieven Blauwe Route presenteren zich

Een online bijeenkomst van de NWA Blauwe Route op vrijdag 6 november was een volgend ijkpunt in de NWA-ORC call die nu open staat. Van NWO kregen de deelnemers de nodige procedurele informatie. De trekkers van alle ingediende initiatieven presenteerden kort hun voorstellen en gaven elkaar feedback over inhoud en het vormen van mogelijke consortia.

In de 2020-2021 call van de Nationale Wetenschapsagenda - Onderzoek op Routes door Consortia (NWA-ORC) wordt in januari 2022 een budget van ruim 132 miljoen euro verdeeld. Binnen de 25 Routes zijn in totaal 498 initiatieven ingediend, waarvan 19 binnen de Blauwe Route. Voor elke Route organiseerde NWO de afgelopen weken een online bijeenkomst, ter voorbereiding op het schrijven van kansrijke pre-proposals, die uiterlijk 14 januari 2021 om 14:00 uur ingediend moeten zijn.

Onderzoek vanuit de lucht om estuariene en kustprocessen op te helderen op een veelheid van ruimtelijke en temporele schalen. Foto: RWS.

Randvoorwaarden pre-proposal

Centraal in de NWA-ORC call staat de wens om wetenschap en maatschappij te verbinden en om maatschappelijke stakeholders actief onderdeel te laten zijn van projecten. Daartoe heeft NWO enkele randvoorwaarden gesteld aan te vormen onderzoeksconsortia, die tijdens het plenaire deel van de bijeenkomst aan de orde kwamen in een presentatie van Stefan Jongerius en Nienke Klomp van NWO.

Zo is het vereist om in het pre-proposal aan te geven welke maatschappelijke partners in het voorgestelde project meedoen en wat hun rol zal zijn. Klomp: “Uit het pre-proposal moet blijken dat er een actieve samenwerking is met die stakeholders en dat je ze ook echt hebt meegenomen in je voorstel. Ons advies is om te kijken naar de volledige breedte van de kennisketen en naar de multidisciplinariteit van je consortium. In de call for proposals zijn alle voorwaarden terug te lezen en we namen ook een webinar op over deze NWA-ORC-ronde. Daarnaast zijn de veelgestelde vragen nog goed om door te nemen.”

Een consortium moet voor het proposal kiezen tussen het schrijven van een zogenoemd Impact Plan of een Impact Outlook. Klomp: “Die twee maken evenveel kans op honorering, de keuze voor één van de twee moet passen bij het voorstel. In een Impact Plan richten de onderzoeksvragen zich op maatschappelijke doorbraken.” Bij een Impact Outlook gaat het niet om zo’n doorbraak.

Voor Stefan Dekker (UU) was de introductie van NWO nuttig. “Enkele veranderingen in de procedure zijn nu duidelijk geworden. Zo is de beoordeling van een pre-proposal geen bindend advies en ook de eigen keuze tussen Plan of Outlook is nieuw.”

Matchmaking

Het tweede deel van de bijeenkomst was bestempeld als ‘matchmaking’. Vóór de deadline van 1 oktober zijn binnen de Blauwe Route 19 initiatieven voor projecten aangemeld, die zichzelf in de vier thematische parallelsessies Klimaat, Marien civiel, Marien kust en zee, en Zoet water kort aan elkaar presenteerden.

De matchmaking had verschillende doelstellingen. Bijvoorbeeld om met elkaar te verkennen of alle ingediende initiatieven uniek zijn. Klomp: “Het is voor initiatiefnemers goed om in dit stadium een beeld te hebben van wat er speelt in de route.” Binnen parallelsessie Marien civiel is dat volgens moderator Olaf Waals (Marin) gelukt. “Wij zagen overlap tussen de twee projecten en besloten om gedeeltelijk samen te gaan werken.”

Wel is zo’n matchmaking in verreweg de meeste gevallen niet meer dan een eerste aanzet tot het verkennen van samenwerking. Bart van den Hurk (Deltares), moderator van de parallelsessie Klimaat: “Zo'n matchmaking als deze is kort. Er is nogal veel diversiteit tussen de consortia in de mate waarin een matchmaking event als deze de betrokkenheid van stakeholders bevordert. Sommige hebben er veel aan, bij andere is het al goed ontwikkeld.”

Daarnaast wil NWO ook andere, nog niet aangesloten, wetenschappers de mogelijkheid bieden zich aan te melden bij een initiatief. “Onbekende spelers moeten de kans krijgen om zich aan te bieden. In de bijeenkomst van de Blauwe Route deed ook een paar van deze mensen mee”, aldus Klomp.

Maatschappelijke partners zoeken

Last but not least was het de bedoeling om elkaar te adviseren over de te vormen consortia. Klomp: “Sommige initiatiefnemers konden adviezen over het benaderen van maatschappelijke partners goed gebruiken.”

Verschillende aanwezige wetenschappers hadden dan ook verwacht dat bij de matchmaking sectorvertegenwoordigers aanwezig zouden zijn: bedrijven, ngo’s en maatschappelijke organisaties met interesse om mee te doen aan een project. Klomp reageert: “Wij hebben hen niet nadrukkelijk uitgenodigd, maar ik realiseer me dat die behoefte bij de initiatiefnemers bestaat. NWO evalueert de matchmaking-bijeenkomsten en wellicht kunnen wij een volgende keer bijvoorbeeld beroepsorganisaties vragen de bijeenkomst onder de aandacht te brengen van hun achterban.”

Moderator Jakob Asjes (WUR) van de parallelsessie Marien kust en zee realiseert zich waarom  bedrijven in dit stadium wellicht nog niet bij een matchmaking aansluiten: “De dagelijkse praktijk is dat ze hun tijd en energie moeten verdelen over dit type activiteiten.” Volgens Olaf Waals kan het netwerk van de NWA-route die rol mede goed vervullen: “De Blauwe Route kan helpen om kennisdomeinen te verbinden, gezien de drijfveer om via de academische wereld maatschappelijke vragen op te lossen.”

Voor nu is het aan de initiatiefnemers om op korte termijn zelf op zoek te gaan naar geïnteresseerde partners binnen en buiten de wetenschap. Asjes: “Iedereen moet een lijstje gaan opstellen met potentiële partners, en die actief gaan benaderen. It’s as simple as that.” Hoeveel en welke partners dat moeten worden, blijft een overweging. Stefan Dekker, moderator van de parallelsessie Zoet water: “Iedereen zit een beetje met de vraag hoeveel cofinanciering je kunt krijgen en toch onafhankelijk onderzoek kunt blijven doen. Daarnaast was eerst de rol van de TO2-instituten zoals hogescholen onduidelijk. Nu begrijp ik: ze kúnnen erin, maar dat is niet noodzakelijk.” Olaf Waals benoemt nog de mogelijkheid om ministeries als LNV en EZK te benaderen voor partnerschap. “De Blauwe Route zou een rol kunnen spelen om de verbinding met ministeries te maken.”

Theory of change

Verder benoemden enkele deelnemers naderhand de wens om in het voorjaar binnen de Blauwe Route aan de slag te gaan met de theory of change: de manier om via een onderzoeksproject echt gedragsverandering in de maatschappij teweeg te brengen. Dekker: “Een deel van de mensen worstelt daar mee. Het is niet onze dagelijkse praktijk maar wel heel belangrijk binnen de NWA.” Nienke Klomp van NWO: “Dit kan ook onderdeel worden van de Impact Plan/Impact Outlook training die NWO in april gaat geven voor de aanvragen die uitgewerkt mogen worden.”