Gabriella Weiss

Onderzoeker in opleiding
Location
Texel
Function
Onderzoeker in opleiding
University
Universiteit Utrecht
Promotor
Jaap Sinninghe Damste

Linked projects

A salinity proxy based on specific algal biomarkers δD values
Supervisor
Stefan Schouten
Funder
Ministerie van OCW
Project duration
Nov 6, 2015 - Feb 28, 2021