Royal Netherlands Institute for Sea Research
Royal Netherlands
Institute for Sea Research

WORKSHOP HERNIEUWD NOORDZEE IN TRANSITIE VOORSTEL 

Preventing a lock-down of the North Sea

De voorbereidingen voor een hernieuwd Noordzee in Transitie voorstel (NiT-2) zijn op maandag 7 september 2020 stevig ingezet met een hybride workshop op het NIOZ te Texel. Hybride omdat 27 deelnemers in de grote Oceaanzaal bijeen kwamen (op gepaste corona-afstand) en de andere 18 deelnemers de bijeenkomst online via Microsoft-Teams volgden. De deelnemers kwamen van 27 verschillende organisaties – kennisinstituten, NGO’s, ministeries, hogescholen, universiteiten, en industrie.

Nieuwe focus en inhoudsopgave

Na een introductie van de procedures die gevolgd gaan worden en een overzicht van verwante programma’s, werd ingegaan op de hoofdlijnen van het voorstel. Daartoe werd een eerder door een kernteam voorbereid concept inhoudsopgave uitvoerig besproken. Belangrijke verschillen met het eerdere voorstel van 2019 is dat we nu niet meer kijken naar de ontwikkeling van verschillende energieopwekkende technieken (zoals windmolens en zonnepanelen) maar focussen op de effecten van dergelijke infrastructuren op de Noordzee.

Naast een belangrijke ecologische component zal in het hernieuwde voorstel ook veel meer aandacht worden gegeven aan de maatschappelijke, economische en juridische aspecten en gevolgen van de Energie, Voedsel en Natuur Transities van de Noordzee. Daarenboven benadrukten de deelnemers dat internationale aspecten, toekomstige autonome ontwikkelingen door Global Change, en scenario’s voor ander ruimtegebruik vanwege vermindering van visserij-intensiteit en versterking van aquaculuur, een plaats in het voorstel zouden moeten krijgen. Een bijgestelde inhoudsopgave is aan de hand van de workshop-input opgemaakt.

Vervolgstappen

Eind september wordt het initiatief bij NWO-NWA ingediend middels een samenvatting van slechts 300 woorden. Daarna worden we door NWO uitgenodigd voor een Matchmaking bijeenkomst om eventueel naast de 27 al deelnemende organisaties te zien of er nog andere gegadigden zijn dan wel dat er vergelijkbare voorstellen zijn waarmee we samen kunnen gaan. Desalniettemin zal het kernteam al vanaf oktober beginnen om volgens het officiele format het “pre-proposal” te gaan opstellen om dat tijdig voor medio januari volgend jaar helemaal gereed te hebben en in te kunnen dienen. Voor indiening zullen de deelnemers nogmaals (in december) voor een workshop ter bespreking van het ‘pre-proposal” worden uitgenodigd.

Intussen roepen wij ook belanghebbenden die kunnen bijdragen aan de cofinanciering op om contact met ons op te nemen om de mogelijkheden met elkaar te bespreken.

Een verslag van de workshop en de bijgestelde inhoudsopgave van het voorstel (met daarin de in te dienen Samenvatting van 300 woorden) zijn hiernaast in de kolom te vinden en te downloaden.   

Contactpersonen

Herman Hummel (herman.hummel@nioz.nl) en Han Lindeboom (han.lindeboom@wur.nl).